Bijdrage ChristenUnie/SGP aan debat Kadernota Duurzaamheid

Pieter Grinwisdonderdag 16 mei 2019

Hieronder leest u de bijdrage van Pieter Grinwis aan het debat over de Kadernota Duurzaamheid.

Voorzitter, waarom willen het college en wij Den Haag en deze wereld goed doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen? Dat is natuurlijk omdat we het een prachtige stad vinden waar we trots op zijn, maar toch vooral ook omdat we beseffen dat Den Haag, dat de aarde niet van ons is, maar dat we deze in bruikleen hebben. Dat we daarom hebben te leven van de rente en niet hebben in te teren op het kapitaal. Dat we dus worden geacht goede rentmeesters te zijn. Als burger van deze stad, als ondernemer in deze stad, maar ook van ons als politieke dienaren van deze ons zo geliefde stad.

En daar zit ‘m gelijk de kneep. We teren in op het kapitaal dat we in bruikleen hebben. Of het nu gaat om het in ijltempo erdoorheen jagen van fossiele grondstoffen, het laten verdwijnen van soorten, of het toevoegen van vervuiling aan lucht, bodem en water, we leven niet duurzaam, niet volhoudbaar.

We weten het, we zien het, maar wat doen we? Ja, maar als die ander… Ja, maar op korte termijn is dat en dat net even belangrijker… Ja, maar de economie moet wel blijven gewoon blijven doorgroeien… Etc.

Ach, u en ik kennen al deze tegenwerpingen. Voorzitter, voordat ik concreet op de kadernota inga, wil ik heel helder gesteld hebben dat duurzaamheid niet een of andere hobby is, maar eerst en vooral een kwestie van rechtvaardigheid. Een kwestie van recht doen aan de schepping, door niet op grotere voet te leven dan de aarde kan dragen. En een kwestie van recht doen aan mensen, door ervoor te zorgen dat onze levensstijl niet ten koste gaat van het welzijn van anderen én te voorkomen dat niet zulke brede schouders in een tochtig huis ook nog eens de zwaarste lasten mogen dragen.

Voorzitter, als ik dan de kadernota van wethouder Van Tongeren lees, dan is het mij te veel een kabbelnota. Terwijl de doelen flink ambitieuzer zijn dan in de vorige collegeperiode, en 2030 heel dichtbij is, lijkt het gevoel van urgentie niet evenredig omhooggegaan.

De ChristenUnie/SGP probeert daarom met een aantal gerichte voorstellen eraan bij te dragen dat het duurzaamheidsbeleid allereerst heerlijk helder Haags wordt, ten tweede nog boller komt te staan van Haagse kracht en ten derde Den Haag nog meer een stad van kansen en ambities wordt.

Heerlijk helder Haags
De kadernota staat vol plannen, projecten en acties, maar is ook helder welke kant we precies opgaan en of en hoe we daar komen? En wordt bewoners en ondernemers in deze stad duidelijk welke verduurzamingsmaatregelen zij kunnen nemen en wanneer het daar het beste moment voor is? Als iets nodig is in deze fase van de energietransitie dan is het duidelijkheid, zekerheid en handelingsperspectief.

En daar ben ik nog niet gerust op, zeker niet gelet op het wat ruim geformuleerde voorgestelde besluit. Daarom een amendement samen met de collega’s Wijsmuller, Barker en Holman waarin wordt voorgesteld om in de programma- en voortgangsbrief helder de link te leggen tussen de maatregelen, resultaten en doelen.

Aanvullend hierop de vraag of de wethouder bereid is toe te zeggen in de programmabrieven dan wel in de begroting heel helder te maken welke financiële middelen en instrumenten worden ingezet om welk concreet doel te bereiken en of de in te zetten middelen en instrumenten ook in verhouding staan tot dat doel?

Haagse Kracht
Mijn tweede punt, Haagse Kracht. Het is geweldig om te zien dat werkelijk overal in onze stad duurzame initiatieven opborrelen. Dat bewoners van buurten de handen ineen slaan om hun wijk van zonnepanelen of duurzame warmte te voorzien. Dat insprekers hier onvermoeibaar ons aanvuren om tot echt en goed duurzaamheidsbeleid te komen. Maar de Haagse Kracht kan nog beter worden benut.

Het college heeft in het coalitieakkoord uitgesproken dat zij lokale, en daarmee vaak lage temperatuurbronnen wil benutten en ontwikkelen. Ik wil nog een stap verder: laten we deze lokale warmtebronnen ook echt gaan stimuleren en toegang verschaffen tot bestaande of nieuwe netten. Daarom samen met de collega’s Wijsmuller, Barker en Holman een motie met als dictum:

verzoekt het college in de aangekondigde warmtestrategie duidelijk te maken hoe de ontwikkeling van lokale lage temperatuurbronnen en -warmtesystemen zal worden gestimuleerd en gefaciliteerd en hoe deze lokale warmte toegang kan krijgen tot (nieuwe) transport- en distributiesystemen.

Voorzitter, met duurzame bronnen op korte termijn ook de piekwarmtevraag opvangen, dat is eigenlijk niet mogelijk en bovendien ook zonde van al het te investeren geld wat dan niet in andere duurzame maatregelen kan worden gestopt. Daarom pleiten wij ervoor om bestaande faciliteiten in onze stad te benutten bij het opvangen van pieken in de warmtevraag. Denk aan de STEG-centrale op het De Constant Rebecqueplein. Kijk strategisch en nuchter naar de mogelijkheden van deze centrale, juist ook nadat de contracttermijn met Eneco voorbij is. Daarom samen met collega Wijsmuller de volgende motie met als dictum:

verzoekt het college in de op te stellen warmtestrategie duidelijk te maken hoe tijdens de energietransitie op effectieve en doelmatige wijze zal worden voorzien in de warmtepiekvraag en welke rol de STEG-centrale op het De Constant Rebecqueplein daarin zal spelen.

Voorzitter, steeds meer inwoners produceren elektriciteit en warmte met zonnepanelen en zonnecollectoren op hun dak en zorgen daarmee voor een flinke CO2-reductie. Het is nu nog interessant om de stroom terug te leveren op het net, en dat blijft voorlopig nog wel zo, maar toch zou het beter zijn als er meer aandacht en inzet komt op het opslaan van deze energie, bijvoorbeeld op buurtniveau. Het creëren van voldoende opslag, is essentieel voor een succesvolle transitie en betrouwbare toekomstige energievoorziening. Daarom samen met de collega’s Wijsmuller, Barker en Holman de volgende motie met als dictum:

verzoekt het college in de eerstvolgende programmabrief nadrukkelijk aandacht te geven aan de opslag van elektriciteit en warmte (op buurtniveau) en inzicht te bieden hoe dit zal worden gefaciliteerd.

Den Haag, Stad van Kansen en Ambities
Het derde en laatste thema: Den Haag, Stad van Kansen en Ambities. Kansen en ambities genoeg om de stad te verduurzamen. Het college wil daar graag alle ruimte bieden hiervoor.

Maar voorzitter, toch zijn er nog steeds onnodige drempels voor bewoners en ondernemers om duurzame investeringen te doen. Als je in een beschermd stadsgezicht woont, moet je opeens een omgevingsvergunning aanvragen inclusief te betalen en later wel weer terug te krijgen leges, terwijl je buurvrouw een eindje verderop die drempel niet hoeft te slechten voor een paar zonnepanelen. Daarom samen met collega Wijsmuller, Barker en Holman een motie met als dictum:

verzoekt het college na te gaan welke administratieve drempels er zijn en vervolgens te bezien of deze zo veel als mogelijk kunnen worden weggenomen, zodat investeringen van bewoners en bedrijven in verduurzaming niet worden bemoeilijkt, maar worden gestimuleerd.

Voorzitter, nog een laatste punt op het gebied van transport. Het aandeel transport in de nationale CO2-uitstoot neemt toe. Daar wil ’t college wat aan doen, bijvoorbeeld met een slim overslagpunt aan de rand van de stad om goederen en pakketten aan de rand van de stad over te slaan op kleinere elektrische vrachtwagentjes. Maar voorzitter, we missen kansen als we niet integraal en innovatief naar de transportstromen in onze stad kijken. Neem de snelgroeiende pakketbezorging met z’n vervuiling, verkeersonveiligheid en verkeersopstoppingen. Daarom samen met collega Barker een motie met als dictum:

verzoekt het college de (pakket)transportstromen in de stad te onderzoeken en beleidsopties te verkennen om deze vervoersstromen verder te optimaliseren en te verduurzamen en hierover in of bij de programmabrief een eerste rapportage te geven.

Ten slotte voorzitter, ik begon met duurzaamheid als kwestie van rechtvaardigheid. Dat betekent dat wij bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen en de rekening van ons handelen niet bij anderen of bij de schepping neer te leggen.

Voorzitter, ondanks mijn kritiek her en der, hoop ik dat deze Kadernota Duurzaamheid eraan bijdraagt dat we als waardige rentmeesters onze mooie stad en wereld gaaf, goed en gezond doorgeven aan de net en nog niet geboren Hageneesjes en Hagenaartjes.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
amendement programma- en voortgangsbrief Duurzaamheidsnota doelgerichter.pdf167,8 kBapplication/pdfdownload
motie actief stimuleren lokale warmtebronnen.pdf261,9 kBapplication/pdfdownload
motie duidelijkheid over voorzien in warmtepiekvraag.pdf264,3 kBapplication/pdfdownload
motie inzetten op buurtopslag van elektriciteit en warmte.pdf270,3 kBapplication/pdfdownload
motie onderzoek optimalisatie en verduurzaming transportstromen.pdf266,7 kBapplication/pdfdownload
motie terugdringen administratieve lasten burgers en bedrijven bij treffen duurzame maatreg268,8 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Reacties op 'Bijdrage ChristenUnie/SGP aan debat Kadernota Duurzaamheid'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.