Kritisch onderzoek naar The Hague Security Delta gepubliceerd - ChristenUnie/SGP stelt vragen

Pieter Grinwismaandag 15 januari 2018

Afgelopen vrijdag verscheen op de website van de onafhankelijke journalistieke beweging Follow the Money een artikel[1] waarin onderzoek is gedaan naar de opbrengsten en het werk van The Hague Security Delta (HSD). Dit artikel, maar ook een eerder artikel[2], roept zoveel vragen op, dat de ChristenUnie/SGP graag van het college een stevig verhaal hoort, waarmee het concreet (en dus niet in “esoterisch beleidsjargon”) laat zien dat het beleid aangaande en de subsidiëring van The Hague Security Delta echt veel toegevoegde waarde heeft voor de stad Den Haag, en zo niet, dat daar dan de logische consequenties aan worden verbonden.

Daarom stelt de fractie, overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde, de volgende vragen:

1. Hebt u ook met veel interesse en zorg het artikel ‘De Haagse bluf van The Hague Security Delta’ gelezen? Welke reactie riep dat bij u op?

FTM concludeert: “Na herhaaldelijke contacten met zowel de gemeente Den Haag als de HSD, het lezen van openbare rapporten, subsidie-aanvragen en persberichten, tasten wij volledig in het duister over zowel de exacte besteding van subsidiegelden als de netto-bijdrage van de HSD. De communicatie van de HSD op de website en te downloaden rapporten roepen meer vragen op dan zij beantwoorden; navraag bij zowel de gemeente Den Haag als de HSD resulteert in een hoop voorgekookte beleidstaal, maar concrete antwoorden blijven uit.” De ChristenUnie/SGP-fractie verwacht nu wel concrete antwoorden, onder andere op de volgende vragen.

2. In zowel het artikel van de Correspondent als van Follow the Money worden diverse subsidies voor de HSD opgesomd. Hoeveel gemeentelijke middelen zijn er sinds de oprichting van de HSD in 2013 precies uitgegeven hieraan? Welke subsidies zijn er verstrekt en met welk doel? Waaraan zijn deze subsidies exact besteed en zijn de gestelde doelen behaald?

 Naast bovenstaande generieke vraag, ook enkele specifieke vragen naar aanleiding van verstrekte subsidies.

3. Wat is er gebeurd met de €3,1 miljoen euro subsidie vanuit het REIS voor uitbreiding van de campus? Klopt het dat een groot deel van de campus leeg staat?

4. Wat is er gebeurd met de €500.000,- euro voor ‘living labs’? Welke living labs zijn er gerealiseerd en wat zijn de behaalde resultaten?

5. Klopt het dat cybersecurity-initiatieven die niet via de HSD lopen, bij voorbaat al niet op financiële steun van de gemeente hoeven te rekenen? Hoe verhoudt zich dat tot de conclusies en aanbevelingen in het onderzoeksrapport ‘eerlijk delen’ van de Haagse Rekenkamer, zoals overgenomen door de gemeenteraad?

6. In 2018 kan de HSD opnieuw € 1 miljoen Haags subsidiegeld tegemoet zien. Is dit wat betreft het college het laatste jaar dat de HSD met hulp van Haagse subsidies in leven wordt gehouden? Met andere woorden: heeft het college er vertrouwen in dat het verdienmodel na dit jaar zodanig is doorontwikkeld, dat de HSD vanaf 2019 op eigen benen kan staan?

Uit het in het artikel aangehaalde onderzoek van Policy Research Corporation blijkt dat The Hague Security Delta 15.200 banen voor de Haagse regio zou hebben opgeleverd en een opbrengst van € 2,27 miljard.

7. Wat is de definitie van ‘Haagse regio’ in dit onderzoek? Welke steden en dorpen horen hier in het kader van genoemd onderzoek allemaal bij? Hoe is de opbrengst berekend en wat geeft deze precies weer? Gaat dit om de hele cyber-bedrijvigheid of alleen om bedrijven die gelieerd zijn aan de HSD?

8. Hoeveel banen levert de HSD (en daaraan gelieerde bedrijven) exact op voor de stad Den Haag? Wat is de netto toegevoegde economische waarde van sec de HSD voor de stad Den Haag? Wat zijn de precieze maatschappelijke effecten voor onze stad?

Met het artikel van FTM verschijnt in relatief korte tijd een tweede artikel met stevige kritiek op de HSD.

9. Is het college bereid om dit jaar, nu de HSD 5 jaar bestaat, de HSD, haar toegevoegde waarde voor onze stad en nut, noodzaak en opbrengst van de verstrekte subsidies grondig onafhankelijk te laten evalueren? Zo ja, is het college bereid, alvorens de opdracht te verstrekken, de opzet van de evaluatie aan de gemeenteraad voor te leggen?[1] https://www.ftm.nl/artikelen/de-haagse-bluf-van-the-hague-security-delta

[2] https://decorrespondent.nl/7334/ze-moesten-nederland-veiliger-maken-maar-bouwden-vooral-luchtkastelen/357143798-dd2fef52

« Terug

Reacties op 'Kritisch onderzoek naar The Hague Security Delta gepubliceerd - ChristenUnie/SGP stelt vragen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.