Samen wonen en leven in Den Haag

De ChristenUnie/SGP wil dat Den Haag een stad is waar het prettig wonen is voor iedereen. Den Haag is op dit moment de meest gesegregeerde stad van Nederland. De coronacrisis heeft die kloof tussen zand en veen alleen maar groter gemaakt. De ChristenUnie/SGP maakt scherpe keuzes om die kloof te dichten. Zo kunnen we samen in Den Haag in vrede leven: jong en oud, arm en rijk, alleenstaand en als gezin. Ook Jan Modaal moet hier kunnen wonen, zoals die politieagent of leerkracht die we zo hard nodig hebben. Het is daarnaast belangrijk om gezinnen te behouden voor de stad, want zij zijn de hoeksteen van de samenleving. De afgelopen jaren heeft een oververhitte woningmarkt velen van hen de stad uitgedreven. Het is daarom noodzaak voor hen te bouwen: aantrekkelijke en betaalbare gezinswoningen. Om de eenheid in onze wijken en buurten te bewaken krijgen woningcorporaties de ruimte om te bouwen en geven we ook coöperaties en gemeenschappelijke woonvormen de ruimte. Daarbij moeten we niet onze senioren vergeten, zij die onze stad hebben opgebouwd. Ze moeten prettig ouder kunnen worden in hun eigen wijk of buurt.   

Bouwen aan de stad

Er is een groot woningtekort in Den Haag en het aantal inwoners van deze stad blijft de komende jaren groeien, tot 600.000 in 2030. Daarom moeten er voldoende woningen worden bijgebouwd. Den Haag heeft letterlijk haar grenzen bereikt en kan niet verder uitbreiden. In bestaande natuurgebieden en in zee wordt wat de ChristenUnie/SGP betreft niet gebouwd. Om toch woningen te kunnen bijbouwen moet er daarom soms ook de hoogte in worden gebouwd. Nu de verhuurderheffing wordt afgeschaft krijgen woningcorporaties de ruimte om mee te bouwen aan de stad. 

Bouwen voor Jan Modaal. De komende jaren bouwen we flink bij om het woningtekort op te lossen. We vinden het belangrijk dat ook middeninkomens in Den Haag kunnen wonen. Daarom hanteren we de norm van 30% sociale huur, 20% middeldure huur en 20% betaalbare koop tot maximaal de NHG-grens (€355.000 in 2022).  

Ruimte voor starters. Voor starters is het bijzonder moeilijk om aan een sociale huurwoning te komen, omdat ze vaak nog niet zo lang ingeschreven staan als doorstromers. Daarom wordt tot 10% van de sociale huurwoningen in een project gereserveerd voor starters. Ook maken we koopvormen voor starters mogelijk, zoals de kooplater-woningen.  

Bouw sociaal op het zand en bij de stations. We handhaven het beleid om 30% sociale huurwoningen in de hele stad te bouwen. Dat is het afgelopen jaar niet gebeurd. Ook in de duurdere wijken houdt de gemeente zich aan deze norm om sociale tweedeling te voorkomen. Vanuit het Rijk is hiervoor subsidie, maar indien nodig springen we lokaal financieel bij via de daarvoor geoormerkte Eneco-middelen.

Bouw (middel)duur op veen. Naast sociaal op zand wordt er meer middeldure huur en koop gebouwd op het veen. Zo gaan we segregatie tegen.

Zelfbewoningsplicht. Woningen zijn geen beleggingsobjecten, maar plekken waar mensen zich thuis voelen. De zelfbewoningsplicht wordt daarom ingezet als een instrument om het opkopen van woningen door beleggers tegen te gaan. In eerste instantie voeren we de zelfbewoningsplicht in voor woningen met een WOZ-waarde tot en met €500.000. Daarmee blijft bestaande particuliere verhuur in stand. We willen dat er een verbod komt op het flyeren door beleggers, waarmee woningeigenaren worden verleid om hun woning aan een belegger te verkopen.  

Hoogbouw rondom de stations. De ChristenUnie/SGP is terughoudend met grootschalige hoogbouw, maar hoogbouw kan wel bijdragen aan het oplossen van de woningnood in de stad. Hoogbouw wordt daarom geconcentreerd rondom de grote stations. Daarnaast moet de hoogbouw van kwaliteit zijn, passend in de buurt en iets waardevols toevoegen aan de skyline van Den Haag. 

Den Haag Zuidwest op z’n best. In Den Haag Zuidwest zijn veel woningen niet toekomstbestendig als het gaat om duurzaamheid en woonkwaliteit. Daarom wordt een groot deel van de corporatiewoningen gesloopt en vervangen door energieneutrale nieuwbouw. We bouwen met aandacht voor het beschermd stadsgezicht. Zuidwest wordt weer een aantrekkelijk gebied om te wonen, met veel groen, snelle OV-verbindingen naar het Westland en het centrum en voldoende gevarieerde woningen. Daarnaast wordt er een publiekstrekker gerealiseerd in Zuidwest, bijvoorbeeld een museum van nationale allure, zodat Zuidwest op de kaart wordt gezet en een breed publiek kennismaakt met dit mooie gebied.  

Gezinsvriendelijk Zuidwest. De nieuwbouw in Zuidwest wordt aantrekkelijk voor gezinnen: niet alleen gestapelde woningen, maar ook eengezinswoningen. We zorgen dat er ook een HAVO/VWO school(locatie) in de wijk komt. 

CID en Binckhorst. De komende jaren komen er veel woningen bij in het zogenaamde CID (Central Innovation District), rondom de grote stations en op de Binckhorst. Hier komen voldoende voorzieningen voor al deze nieuwe inwoners, zoals scholen, huisartsen, supermarkten en sportvoorzieningen. Er is extra aandacht voor groen in dit gebied. Er komen verschillende ontmoetingsplekken met groen van goede kwaliteit, waar het fijn is om te verblijven.  

Gebruik leegstaande gebouwen slim. De gemeente voert een actief leegstandsbeleid, waarbij eigenaren van leegstaande panden worden gestimuleerd om deze te gaan verhuren of om te vormen tot woningen. We kijken of een transformatiefonds bijdraagt aan minder leegstand.

Veerkrachtige wijken. De leefbaarheid in diverse wijken, zoals Rustenburg en Laak, staat onder druk door de groei van de stad. We moeten oog hebben voor de kracht van deze wijken. We versterken de veerkracht door in deze wijken sociale huurwoningen met voorrang toe te wijzen aan mensen die inkomen uit werk hebben of een cruciaal beroep hebben, bijvoorbeeld politieagenten of verpleegkundigen.  

Zorg voor de buurt. We moeten zorgdoelgroepen goed verspreiden over de stad en huizen toewijzen met oog voor de buurt. Dat betekent dat ook in duurdere wijken goedkope woningen voor deze groepen beschikbaar moeten zijn. Bij de komst van zorgdoelgroepen worden omwonenden zoveel mogelijk ruim van tevoren goed geïnformeerd en betrokken, juist omdat zij ook een helpende hand kunnen bieden. 

Genoeg huizen voor juffen en meesters. Leraren, zorgpersoneel en politieagenten zijn onmisbaar voor onze stad. Helaas is het moeilijk voor hen om geschikte woonruimte te vinden. Daarom reserveren we nieuwbouwwoningen voor deze onmisbare beroepsgroepen, zodat zij hun beroep kunnen blijven uitoefenen in de stad, maar ook om nieuwe leraren, verpleegkundigen en politieagenten aan te trekken. 

Statushouders goed laten integreren. Nieuwe inwoners van onze stad worden gehuisvest op verschillende plekken in de stad, bij voorkeur niet op grote groepslocaties, maar verspreid over de stad. Op deze manier wordt het makkelijker voor statushouders om te integreren in Den Haag.  

Omarm co-housing. Co-housing initiatieven, waarbij verschillende groepen samenwonen, bijvoorbeeld statushouders en studenten, omarmen en stimuleren we. Verschillende groepen leren van elkaar en helpen en ondersteunen elkaar waar nodig.

Skaeve huse voor wie dat nodig heeft. De gemeente gaat onderzoeken hoe zogenaamde Skaeve Huse in Den Haag gerealiseerd kunnen worden. Dit zijn woningen waar mensen kunnen wonen die niet goed kunnen aarden in een reguliere woonomgeving. 

Afspraken over arbeidsmigranten. Er wonen veel arbeidsmigranten in Den Haag die in het Westland werken. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente Westland om voldoende menswaardige woningen te realiseren. Gelukkig gebeurt dat steeds meer. Er komen afspraken met het Westland over de huisvesting van arbeidsmigranten. 

Houd baan en bed gescheiden. Veel arbeidsmigranten wonen in schrijnende omstandigheden, omdat hun huis of onderkomen direct gekoppeld is aan hun werk. Wanneer ze ontslagen worden belanden ze op straat. Daarom worden baan en bed gescheiden. 

Voorkom overbewoning. We maken gebruik van de landelijke middelen voor tijdelijke woningen om arbeidsmigranten beter te laten wonen. Zo verminderen we overbewoning, zoals in Laak. We controleren scherper op overbewoning en niet-vergunde kamerbewoning in wijken waar veel arbeidsmigranten wonen, om schrijnende woonsituaties te voorkomen.

 

Bied dakloze arbeidsmigranten perspectief. Den Haag kent een groeiende groep dakloze arbeidsmigranten. Zij hebben perspectief nodig. Daarom bieden we dakloze arbeidsmigranten opvang aan waar samen met hulpverlening wordt gewerkt aan begeleiding naar werk of terugkeer naar land van herkomst. 

Betaalbaar huren

Veel inwoners in onze stad zijn aangewezen op een huurwoning. Daarom bouwen we de komende jaren voldoende betaalbare huurwoningen waar het goed wonen is. We maken hiervoor afspraken met woningcorporaties én particuliere verhuurders.    

Bescherm huurders beter. Huurders kunnen kwetsbaar zijn wanneer ze een woning huren van een huisjesmelker. De ChristenUnie/SGP pleit daarom voor het versneld invoeren van een verhuurdersvergunning voor malafide huisjesmelkers. Als verhuurders niet aan bepaalde voorwaarden voldoen kan hen een vergunning worden geweigerd.  

Hulp bij huurproblemen. We vergroten de bekendheid van het huurteam, bijvoorbeeld door mensen die zich inschrijven in een huurwoning hierop te wijzen. Zo weten huurders de juiste hulp te vinden bij problemen met hun huurbaas.

Samen wonen geen last, maar een lust. De kostendelersnorm is te vaak een boete op barmhartigheid. Mensen met een uitkering worden gekort als ze een volwassen kind thuis laten wonen of iemand opvangen zonder thuisadres. De gemeente gaat experimenteren met het verder versoepelen van de kostendelersnorm, zodat mensen in deze gevallen makkelijker kunnen samenwonen en er minder huizen nodig zijn.  

Goede mix van sociale huurwoningen. Er worden goede afspraken gemaakt met woningcorporaties over het aanbod aan sociale huurwoningen, zodat er zowel goedkopere als duurdere sociale huurwoningen worden aangeboden. Dit zorgt voor een goede mix van inwoners en inkomsten. 

 

Aanpak vocht- en schimmelproblematiek. Te veel mensen in Den Haag wonen in een beschimmelde woning. De gemeente maakt hardere afspraken met woningbouwcorporaties over het opknappen van deze huizen, zodat mensen in een prettigere woning gezond kunnen wonen. 

Prettig wonen in je eigen wijk

Het is prettiger leven in wijken waar mensen omzien naar elkaar en een oogje in het zeil houden. Mensen die langer in een wijk wonen zijn het cement van een wijk. Een wijk mag daarom niet veranderen in een doorgangshuis, waar het een komen en gaan is van mensen. Het moet een plek zijn waar je je hele leven kunt blijven wonen. Fijn wonen wordt ook bepaald door het aanpakken van overlast in de wijk. In de ideale wijk is er geen sprake van overbewoning, zijn er genoeg voorzieningen en kun je rustig en veilig wonen.

Voorkeur voor stadsdeel. Het wordt mogelijk om je voorkeur uit te spreken voor een stadsdeel bij de zoektocht naar een sociale huurwoning. Zo is de kans groter dat je kunt blijven wonen in je eigen wijk. 

Ouder worden in je eigen wijk. Sommige senioren wonen in een huis dat te groot voor hen is. We helpen hen een huis te vinden dat past bij hun behoefte. Daarom komen er meer doorstroommakelaars die senioren kunnen helpen bij het zoeken van een passende woning in de eigen buurt. Ook komen er meer seniorenwoningen verspreid over de stad, waar senioren prettig en veilig kunnen wonen.  

Tegengaan van overbewoning. In 2020 is er, dankzij de ChristenUnie/SGP, een streng beleid gekomen voor kamerbewoning. Toch komt het nog regelmatig voor dat er te veel mensen in één huis wonen. We geven de Haagse Pandbrigade meer geld om overbewoning tegen te gaan en er komen meer integrale handhavingsacties waarbij alle adressen in een gebied worden gecontroleerd.   

Voldoende scholen, buurthuizen en huisartsen. Het is belangrijk dat de groei van de stad gepaard gaat met voldoende maatschappelijke voorzieningen zoals scholen, buurthuizen en huisartsen, maar ook speelruimte. Er komen normen voor het aantal voorzieningen bij nieuwbouw die in lijn zijn met de behoefte van een wijk en deze normen handhaven we. Daarnaast is er in sommige wijken al een tekort aan deze voorzieningen. Daarom doen we een voorzieningenscan voor bestaande wijken en brengen deze op peil. 

Spelen in de stad. Voor elk kind is er op loopafstand van huis een veilige plek om te spelen. Voor kinderen die in hoogbouw wonen, komen er ook speelplekken in het gebouw zelf, zodat ze ook binnen veilig kunnen spelen. Er wordt goed samengewerkt met buurtbewoners om speelplekken te maken die aansluiten bij de behoeftes van kinderen. Ook komen er meer skateparken en buitenfitnesstoestellen, waar gesport kan worden. 

 

Leg short stay-verblijf aan banden. De afgelopen jaren zijn er te veel woningen omgezet in short stay-verblijven: kamers of appartementen waar mensen tussen de 7 dagen en 4 maanden kunnen verblijven. Er komt geen nieuwe short stay bij en we kijken of vergunningen kunnen worden afgenomen bij verkoop van het pand.

Den Haag studentenstad

Bouw studentenhuizen. Er worden veel studio’s gebouwd voor studenten waar zij zelfstandig kunnen wonen. Niet alle studenten zitten hierop te wachten. Sommige studenten wonen liever samen. Daarom worden er de komende jaren ook voldoende studentenwoningen gebouwd met gemeenschappelijke ruimtes. Dit bestrijdt ook eenzaamheid.

Realiseer snel tijdelijke studentenwoningen. Om het acute kamertekort tegen te gaan worden er tijdelijke studentenwoningen gerealiseerd op braakliggende grond. Zo wordt de ergste druk van de ketel gehaald. 

Waar voor je geld. Jongeren en studenten die maatschappelijke taken verrichten krijgen korting op hun huur, naar voorbeeld van het project ‘Startblok’ in Amsterdam. 

Jong en oud wonen samen. Jongeren en senioren delen een te grote (senioren)woning, zodat jongeren een woonstart kunnen maken en er tegelijk sprake is van een bepaalde mate van ondersteuning voor de oudere(n).  

Studentenverenigingen. Studenten zijn een belangrijk onderdeel van onze stad. Studentenverenigingen zorgen voor leven in de brouwerij en zijn belangrijk om nieuwe studenten zich snel thuis te laten voelen. De studentenverenigingen krijgen een vast aanspreekpunt binnen de gemeente die hen helpt met eventuele vergunningen en/of vragen. 

Uitbreiding introductieweek. De introductieweek voor Haagse studenten, de HOP, wordt uitgebreid voor MBO- en HBO-studenten zodat alle studenten kunnen kennismaken met onze prachtige stad.

Aandacht voor internationale student. Onder internationale studenten is er veel eenzaamheid. De gemeente ondersteunt initiatieven die internationale studenten helpen om zich thuis te voelen in Den Haag.

Af van afvalproblemen

De afgelopen jaren hebben de afvalproblemen zich letterlijk opgestapeld in de stad. Den Haag is verworden tot een Napels aan de Noordzee. In sommige wijken wordt elke dag overlast ervaren door hoge bergen afval die naast (volle) containers worden geplaatst. De bergen afval bereiken een letterlijk hoogtepunt wanneer het sneeuwt. De ChristenUnie/SGP stelt een strengere aanpak voor, waarbij overtreders zwaarder worden bestraft en er meer budget komt voor het ophalen van afval en het legen van Ondergrondse Afvalcontainers (ORAC’s).  

Daadkrachtige aanpak van het afvalprobleem. Er komt één wethouder die verantwoordelijk is voor de aanpak van het afvalprobleem. Deze wethouder zorgt dat ORAC’s op tijd worden geleegd, dat het afval goed wordt gescheiden en dat er gehandhaafd wordt bij overtredingen. 

Plaatsing ORAC’s gebeurt altijd in overleg. Ondergrondse afvalcontainers (ORAC’s) zijn een goede oplossing voor het tegengaan van afval op straat. Tegelijkertijd kunnen ze ook een bron van geluids- en stankoverlast zijn als ze niet goed zijn geplaatst. Het plaatsen van ORAC’s gebeurt daarom altijd in goed overleg met de buurt. Bij voldoende draagvlak voor de beoogde locatie wordt de ORAC ook daadwerkelijk geplaatst. ORAC’s die onomstotelijk veel overlast veroorzaken worden verplaatst. Tussen 23:00-07:00 worden ORAC’s gesloten, zodat omwonenden ’s nachts geen last hebben van mensen die hun afval weggooien.  

Vaste ophaaldag voor grofvuil. In wijken met veel overlast door het bijplaatsen van grofvuil naast ORAC’s wordt geëxperimenteerd met een vaste ophaaldag voor het grofvuil. Bewoners kunnen dan op één dag hun grofvuil aanbieden op een aantal centrale plekken in de wijk, waarna het wordt opgehaald. 

My clean city app. De app waarmee bewoners meldingen kunnen doen van afvaloverlast, wordt beter onder de aandacht gebracht van inwoners. Bewoners die afvaloverlast melden worden beloond door een snelle bevestiging van hun melding en een terugkoppeling van de actie die is uitgevoerd. Het wordt mogelijk om ook andere meldingen via deze app te doen.  

Geen afval bij scholen. Scholen moeten een fijne en schone plek zijn voor kinderen en leraren. Containers rond scholen worden daarom hotspots, waar nog vaker afval wordt opgehaald en met voorrang zogenaamde bijplaatsingen worden opgehaald.  

Meer ORAC-tuintjes in Den Haag. Het aanleggen van zogenaamde ORAC-tuintjes, waarbij bloembakken rondom ORAC’s worden geplaatst, kan een effectief middel zijn om afvalbergen tegen te gaan rondom de containers. In wijken waar nog weinig ORAC-tuintjes zijn worden extra tuintjes aangelegd.   

Leegtijden. De vroege en de late leegtijden van de ORAC’s zijn veel mensen een doorn in het oog. Containers worden alleen geleegd tussen 08:00 en 21:00.  

Afval ophalen met winters weer. Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Er komt een reservepot voor gladheidsbestrijding, zodat bij hevige sneeuwval er voldoende budget is om sneeuwschuivers en strooiwagens in te zetten. De wegen die langs ORAC’s lopen worden waar mogelijk schoongeveegd, zodat het afval opgehaald kan worden.  

Overtreders harder aangepakt. Als iemand voor de tweede keer afval naast een ORAC plaatst, wordt een hogere boete uitgedeeld. Handhaving surveilleert vaker bij notoire hotspots. Op plekken met de meeste overlast komt er mobiel cameratoezicht om overlastgevers te beboeten.   

Stimuleer adopteren ORAC´s. Het afvalprobleem lossen we in de eerste plaats op doordat mensen verantwoordelijkheid voelen en nemen voor het afvalprobleem. Het adopteren van een ORAC is daarin een goed middel. Om dit te stimuleren en uit te breiden, kunnen mensen die een ORAC adopteren een korting krijgen op de afvalstoffenheffing.