Voorstellen voor uw wijk

Onze stad is opgebouwd uit tientallen wijken met ieder een eigen sfeer en geschiedenis. Misschien voelt u zich nog wel meer verbonden met uw straat, uw buurt of uw deel van de stad dan met de stad als geheel. En dat is natuurlijk logisch. Een belangrijk deel van uw leven speelt zich immers af in de buurt waar u woont. Reden genoeg voor de ChristenUnie/SGP om niet alleen thematische voorstellen te doen, maar ook met plannen per wijk te komen. Mist u nog plannen voor uw wijk of buurt? Laat het ons weten door te mailen naar christenunie-sgp@denhaag.nl!

Duindorp, Havenkwartier, Geuzenwijk

Aanpak scheurende auto’s. Bewoners aan de Westduinweg en de Nieboerweg hebben veel last van scheurende auto’s en ronkende motoren. Daarom worden deze wegen veilig opnieuw ingericht, gaat de gemeente pleiten voor een flitspaal aan deze wegen en gaat zij experimenteren met een geluidsflitser, die ronkende motoren kan beboeten. 

Paal en perk aan woningen in de Scheveningse haven. De haven is een haven en moet dat blijven. Daarom komen er geen nieuwe woningen meer bij en ook geen hotels, casino’s of een Popmuseum. 

Zuiderstrandtheater verdwijnt, bedrijfsruimte verschijnt. Nu het Zuiderstrandtheater wordt afgebroken, komt er ruimte vrij in de haven. Deze ruimte wordt benut voor havengebonden bedrijfsruimte, er komt geen woningbouw. 

Vergroen het havenkwartier. Het havengebied is behoorlijk versteend. Er wordt gekeken hoe en waar groen kan worden toegevoegd voor een beter leefklimaat. 

Ruimte voor de fiets in het Geuzenkwartier. Er komen meer fietsparkeermogelijkheden in het Geuzenkwartier in overleg met de bewoners, zodat fietsen beter gestald kunnen worden. 

Bezoekersvergunning kerken Scheveningen. Het liefst ziet de ChristenUnie/SGP dat er op zondag gratis geparkeerd kan worden in de hele stad. Mocht er toch sprake zijn van betaald parkeren op zondagochtend en zondagmiddag op Scheveningen, dan wordt er voor kerkgangers een uitzondering gemaakt door een bezoekersvergunning te verstrekken aan kerken. 

Blijven wonen in eigen wijk. In wijken met een sterke sociale cohesie, zoals Duindorp en de wijken op Scheveningen, leeft sterk de wens bij jongeren om in hun eigen wijk te blijven wonen. Daarom wordt het mogelijk voor mensen om bij sociale huurwoningen de voorkeur uit te spreken voor het eigen stadsdeel. Zo versterken we de sociale cohesie. 

Dankzij de ChristenUnie/SGP is er een verbod op woningsplitsing en verkamering. Met een zelfbewoningsplicht zorgen we ervoor dat woningen niet opgekocht kunnen worden door investeerders, maar beschikbaar zijn voor Haagse burgers.

Breed gedragen parkeerbeleid. Het huidige parkeerregime wordt geëvalueerd. In overleg met bewoners(organisaties) wordt er gekeken hoe het betaald parkeerregime beter afgestemd kan worden tussen Duindorp, Havenkwartier en de Geuzenwijk. 

Bewoners betrekken bij evenementen. De ChristenUnie/SGP vindt dat in overleg met de omwonenden moet worden vastgesteld hoeveel grote en kleine evenementen er per seizoen maximaal gehouden kunnen worden in de diverse delen van Scheveningen. Bij grote evenementen, zoals de Volvo Ocean Race en het Vuurwerkfestival, dient goed overleg met bewoners en ondernemers plaats te vinden. Er vinden geen extra grote evenementen plaats als de randvoorwaarden, zoals goede ontsluiting, niet op orde zijn. 

Sluipverkeer Van Foreeststraat wordt aangepakt door drempels in de straat. Afslaan op de Duindorpdam naar de Kranenburgweg wordt zichtbaar verbeterd en verbreed. 

Geen tram over de Westduinweg. Er komt geen tram over de Westduinweg. In plaats daarvan wordt er geïnvesteerd in een hoogwaardige busverbinding naar het Norfolkterrein. 

Handhavers in de wijk. Tijdens de zomermaanden wordt er veel gehandhaafd op de boulevard. Dit mag niet ten koste gaan van de handhaving in de omliggende wijken. Er komt daarom meer aandacht voor overlast in deze wijken gedurende het hele jaar.

Scheveningen Dorp, Scheveningen Bad en Belgisch Park

Stadsdeelkantoor weer open. Het stadsdeelkantoor op Scheveningen wordt voor een aantal uur per week heropend voor publiekszaken. Zo kan iedereen in de buurt bijvoorbeeld een paspoort aanvragen en ophalen. 

Bezoekersvergunning kerken Scheveningen. Het liefst ziet de ChristenUnie/SGP dat er op zondag gratis geparkeerd kan worden in de hele stad. Mocht er toch sprake zijn van betaald parkeren op zondagochtend en zondagmiddag op Scheveningen, dan wordt er voor kerkgangers een uitzondering gemaakt door een bezoekersvergunning te verstrekken aan kerken. 

Rust aan de kust. De strandtenten zorgen voor bedrijvigheid op en rond het strand in de zomer. Op dit moment zijn er een aantal strandtenten die het hele jaar mogen blijven staan. Wat de ChristenUnie/SGP betreft zijn dit er al te veel en komen er zeker geen nieuwe bij.

Muzee. Muzee is de huiskamer van Scheveningen en heeft culturele waarde voor Scheveningen. Versterking van die functie is nodig. 

Historie beleefbaar. De Scheveningse historie wordt op meer plekken beleefbaar gemaakt door het plaatsen van informatiezuilen op bijzondere plekken (al dan niet met QR-code voor digitale informatie). 

Handhavers in de wijk. Tijdens de zomermaanden wordt er veel gehandhaafd op de boulevard. Dit mag niet ten koste gaan van de handhaving in de omliggende wijken. Er komt daarom meer aandacht voor overlast in deze wijken gedurende het hele jaar.

Leid mensen naar Beach & Ride. Op de snelwegen naar Den Haag worden mensen gestimuleerd om hun auto bij een beach & ride te parkeren. Dit is voordelig voor de strandganger en voorkomt dat Scheveningen op een warme dag helemaal dichtslibt met auto’s. 

Iconen op Scheveningen. Het Kurhaus, de Vuurtoren, de Vissersvrouw en de Pier vertellen ieder hun eigen geschiedenis van de vissersplaats Scheveningen. Deze iconen moeten we koesteren en versterken.  

Laat ze niet lachen. Er komt meer geld om te handhaven op het gebruik en de verkoop van lachgas. Daarnaast worden er op de boulevard borden geplaatst waarbij bezoekers op het verbod worden gewezen. 

Bewoners kunnen parkeren op Scheveningen. In de zomer is het voor bewoners van Scheveningen vaak een drama om te parkeren in de buurt. We onderzoeken daarom of bewonersparkeren een goede oplossing is. Parkeren in woonstraten wordt in de zomermaanden gemaximeerd tot een half uur en in winkelstraten tot een uur. 

Bewoners betrekken bij evenementen. De ChristenUnie/SGP vindt dat in overleg met de omwonenden moet worden vastgesteld hoeveel grote en kleine evenementen er per seizoen maximaal gehouden kunnen worden in de diverse delen van Scheveningen. Bij grote evenementen, zoals het Vuurwerkfestival, dient goed overleg met bewoners en ondernemers plaats te vinden. Er vinden geen extra grote evenementen plaats als de randvoorwaarden, zoals goede ontsluiting, niet op orde zijn. 

Deelscooterparkeren. Deelscooters die in het wilde weg geparkeerd staan zorgen voor veel overlast en maken stoepen slechter toegankelijk. Op drukke plekken mogen deelscooters alleen nog in een parkeervak geparkeerd worden. Het aantal parkeervakken wordt uitgebreid op Scheveningen om overlast te verminderen. 

Behoud Bronovo. De gemeente spant zich maximaal in om het Bronovo ziekenhuis te behouden. Zo kunnen de inwoners van Scheveningen en omgeving dichtbij huis een ziekenhuis hebben dat de zorg kan bieden die nodig is. Mocht het ziekenhuis toch verdwijnen, dan wordt er geïnventariseerd hoe goede zorg voor Scheveningers en Hagenaars toch dichtbij kan blijven. Ten slotte zorgen we voor goede randvoorwaarden voor het ziekenhuis: zo stimuleren we jongeren om in de zorg te gaan werken.

Loosduinen, Kraayenstein, Waldeck en Houtwijk

Opknappen winkelcentrum Loosduinen. De buitenruimte bij het winkelcentrum wordt opgeknapt, zodat het winkelcentrum weer een fijne ontmoetingsplek wordt. Daarnaast wordt de vergunningsplicht voor ondernemers in bepaalde sectoren uitgebreid, zodat ondermijnende winkels beter kunnen worden aangepakt. 

Stadsdeelkantoor weer open. Het stadsdeelkantoor in Loosduinen wordt voor een aantal uur per week heropend voor publiekszaken. Zo kan iedereen in de buurt bijvoorbeeld een paspoort aanvragen en ophalen.  

Erfgoed Loosduinen. Loosduinen is het oudste stukje Den Haag en moet gekoesterd worden. Het historisch profiel van Loosduinen wordt versterkt, in het bijzonder rondom de Abdijkerk en de molen. 

Ruimte voor ontmoeting. In Loosduinen is er veel behoefte aan meer ontmoetingsruimten, zeker na de sluiting van de Ontmoetingskerk. Daarom wordt er minimaal één extra ontmoetingsruimte gerealiseerd in dit gebied. 

Wandelen in Madestein is fijn. Madestein is een heerlijke plek om te wandelen en te recreëren. Waar dat kan mogen hondenbezitters met hun honden loslopen. 

Veilig verkeer in Vroondaal. De verkeerssituatie in en om Vroondaal Hofstedepark is ronduit onveilig. Er worden snelheidsbeperkende maatregelen getroffen op de Madepolderweg. En in samenspraak met de bewoners worden maatregelen getroffen in de wijk. 

Blijven wonen in eigen wijk. In wijken met een sterke sociale cohesie, zoals Loosduinen en Houtwijk, leeft sterk de wens bij jongeren om in hun eigen wijk te blijven wonen. Daarom wordt het mogelijk voor mensen om bij sociale huurwoningen de voorkeur uit te spreken voor het eigen stadsdeel. Zo versterken we de sociale cohesie. 

Spreid zorgdoelgroepen. In Loosduinen wonen al veel mensen die extra zorg nodig hebben.Er wordt daarom eerst gekeken of kwetsbare doelgroepen in andere wijken gehuisvest kunnen worden. 

Bouw seniorenwoningen. Veel mensen willen graag hun leven lang in Loosduinen blijven wonen. Er worden daarom meer seniorenwoningen gebouwd, zodat mensen in Loosduinen kunnen blijven wonen. 

Geen coffeeshop aan de Oude Haagweg. Er komt geen coffeeshop aan de Oude Haagweg in Nieuw Waldeck. 

Aandacht voor verkeersveiligheid Houtwijk. Op plekken waar te hard gereden wordt, worden snelheidsverlagende maatregelen genomen zoals wegversmallingen en drempels.  

Snelheidsbeperking scootmobielen. In het winkelgebied komt een snelheidsbeperking voor scootmobielen.

Bouwlust, Vrederust, Morgenstond, Moerwijk

Wijkbibliotheek. De bibliotheek in Moerwijk wordt permanent en biedt naast boeken ook huiswerkbegeleiding en taallessen aan. 

Geen Leiding door Moerwijk. Als het aan de ChristenUnie/SGP ligt komt er geen Leiding door het Midden in Den Haag en zeker niet door Moerwijk. 

Spreid zorgdoelgroepen. In Den Haag Zuidwest wonen al veel mensen die extra zorg nodig hebben.Er wordt daarom eerst gekeken of zorgdoelgroepen in andere wijken gehuisvest kunnen worden. 

Gevarieerd woningaanbod. Er komt een gevarieerder woningaanbod in Den Haag Zuidwest: meer variatie in de grootte en huurprijzen van sociale huurwoningen en meer middeldure huur- en koopwoningen. Een gedeelte van de woningen wordt gereserveerd voor mensen met een cruciaal beroep zoals leraren, politieagenten en verpleegkundigen. 

Vaste ophaaldag grofvuil. Er komt een vaste dag voor het ophalen van grofvuil. Inwoners kunnen hun vuil dan neerzetten op een daarvoor aangewezen plek. Zo wordt het geen rommeltje naast ORAC’s. 

Publiekstrekker Den Haag Zuidwest. Om dit gebied nog aantrekkelijker te maken komt er een publiekstrekker in Den Haag Zuidwest, bijvoorbeeld een museum van nationale allure. De gemeente spant zich hiervoor in. 

Visie op winkelgebieden. De gemeente ontwikkelt een visie voor winkelgebieden met veel leegstand, zoals het Heeswijkplein en winkelcentrum Leyweg. Er wordt gekeken hoe een plintenmanager kan bijdragen aan de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van het winkelgebied.

Geen gokhal aan de Leyweg. In en onder het winkelcentrum komt geen gok- of speelautomatenhal. 

Meer integrale handhavingsacties. De integrale handhavingsactie in de Holtenstraat heeft veel overlast weggenomen. Daarom wordt het aantal integrale handhavingsacties uitgebreid. Tijdens deze acties worden onder andere huizen gecontroleerd op overbewoning, worden boetes uitgedeeld voor foutparkeren en trams gecontroleerd op zwartrijders. 

Snelle verbinding met Westland en centrum. De gemeente zet in op het verbeteren van het openbaar vervoer zodat inwoners sneller in het Westland en het centrum zijn. 

Veilige wegen. Wegen en oversteekplaatsen waar veel (bijna-)ongelukken gebeuren worden veiliger gemaakt. Zo wordt er opnieuw gekeken naar de kruising MaartensdijklaanHengelolaan en naar de Erasmusweg, waar het afgelopen jaar enkele dodelijke slachtoffers zijn gevallen. 

Leyenburg, Rustenburg/Oostbroek, Zuiderpark

Veilige Volendamlaan. Er wordt te hard gereden op de Volendamlaan en er gebeuren te veel ongelukken. We pleiten bij het Openbaar Ministerie voor een flitspaal en onderzoeken hoe we de weg veiliger kunnen inrichten. 

Uitbreiding pandbrigades. Om illegale kamerbewoning of andere woonmisstanden aan te pakken wordt de pandbrigade uitgebreid. 

Meer integrale handhavingsacties. Het aantal integrale handhavingsacties wordt uitgebreid. Tijdens deze acties worden onder andere huizen gecontroleerd op overbewoning, worden boetes uitgedeeld voor foutparkeren en trams gecontroleerd op zwartrijders. 

Visie op winkelgebied Apeldoornselaan/Dierenselaan. Er moet een visie op deze winkelstraat komen, zodat het aantrekkelijker wordt om hier boodschappen te doen. Daarnaast wordt een winkelmanager aangesteld. 

Genieten in het Zuiderpark. Er wordt gekeken hoe de sociale veiligheid in het Zuiderpark verbeterd kan worden, bijvoorbeeld met mobiel cameratoezicht. Er komt meer handhaving en verlichting in dit gebied zodat iedereen, ook vrouwen, ’s avonds veilig door het park kunnen. Afval wordt in de zomer vaker opgehaald, er komt strengere handhaving én het aantal evenementen wordt verminderd. 

Ondergronds parkeren. De automatische parkeergarage onder de Apeldoornselaan wordt zo snel mogelijk opgeknapt, zodat deze gebruikt kan blijven. Er wordt onderzoek gedaan naar een ondergrondse garage onder de Renswoudelaan. 

Meer handhavers in de wijk. Met speciale aandacht voor illegale bewoning van bootjes aan de Veenendaal- en Soestdijksekade, bijplaatsingen naast ORAC’s, nodeloos foutparkeren en hondenpoep. 

Veilig oversteken van de Loosduinsekade. Er komt een versmalling van en een zebrapad bij de Loosduinsekade ter hoogte van Swaenesteyn (Nieuwendamlaan) en bij de Medemblikstraat. 

Dankzij de ChristenUnie/SGP is er een verbod op woningsplitsing en verkamering. Met een zelfbewoningsplicht zorgen we ervoor dat woningen niet opgekocht kunnen worden door investeerders, maar bereikbaar zijn voor Haagse burgers.

Ypenburg, Leidschenveen, Wateringse Veld

Stadsdeelkantoor weer open. Het stadsdeelkantoor in Ypenburg wordt voor een aantal uur per week heropend voor publiekszaken. Zo kan iedereen in de buurt bijvoorbeeld een paspoort aanvragen en ophalen.  

Koester het groen. Leidschenveen, Ypenburg en Wateringse Veld zijn prachtige groene wijken. Er verdwijnt geen groen door het eventueel realiseren van extra woningen.  

Ouder worden in je eigen wijk. Sommige senioren wonen in een huis dat te groot voor hen is. We helpen hen een huis te vinden dat past bij hun behoefte. Daarom komen er meer doorstroommakelaars, die senioren kunnen helpen bij het zoeken van een passende woning in de eigen buurt. Ook komen er meer seniorenwoningen in de wijk, waar senioren prettig kunnen wonen. 

Aanpak eenzaamheid. Er wordt een tandje bijgezet om eenzaamheid te bestrijden. Zo komen er meer ontmoetingsruimten, wordt er ingezet op ontmoeting tussen jong en oud en is er bijzondere aandacht voor senioren die graag over levensvragen willen praten. 

Aandacht voor doorstroming verkeer Wateringse Veld. De doorstroming van verkeer in de wijk, bijvoorbeeld op de Laan van Wateringse Veld, laat te wensen over. Er wordt nu doorgepakt en er wordt snel gekeken hoe de wijk verkeersveiliger kan worden, bijvoorbeeld door slimme mobiliteit.  

Visie op winkelcentrum Parijsplein. Het winkelcentrum vervult een belangrijke plaats in Wateringse Veld. Behoud van haar identiteit is belangrijk. De gemeente ontwikkelt een toekomstbestendige visie. 

Investeer in jongeren. Er komt meer aandacht voor jongeren in deze wijken. Er wordt geïnvesteerd in jongerenwerkers en het welzijnswerk. Daarnaast wordt gekeken hoe meer speelplekken gerealiseerd kunnen worden voor kinderen én jongeren. 

Meer wijkagenten. Het is belangrijk dat wijkagenten zijn geworteld in de wijk. De gemeente gaat met de politie in gesprek om wijkagenten zoveel mogelijk voor ten minste zes jaar in dezelfde wijk te stationeren. We gaan uit van één wijkagent per 4000 inwoners. 

Aanpak verkeersveiligheid Laan van Leidschenveen. De maximumsnelheid wordt verlaagd naar 30 km/h. Er worden drempels aangelegd en er komen interactieve zebrapaden om de veiligheid te verbeteren. 

Dat ballonnetje gaat niet op. Dankzij de ChristenUnie/SGP is er een streng lachgasverbod in Den Haag. Er komt meer geld om hierop te handhaven en de boete voor het gebruik of de verkoop van lachgas in de openbare ruimte en in het verkeer gaat omhoog. Daarnaast worden er op hotspots borden geplaatst waarbij gebruikers op het verbod wordt gewezen. Ten slotte gaat de politie, in samenwerking met handhaving, mysteryshoppers inzetten om lachgaskoeriers aan te pakken.

 

Geef bewoners een stem. Als er wordt overwogen om betaald parkeren in te voeren of parkeerplaatsen weg te halen, worden wijkbewoners uitgebreid betrokken. Zij mogen actief meedenken over de toekomst van de auto in hun wijk.  

Vogelwijk, Bohemen, Meer en Bos, Kijkduin, Ockenburgh

Meer rekening houden met bewoners bij grondwaterproblematiek. We houden ons aan onze zorgplicht als het gaat om grondoverlast in bijvoorbeeld de Vogelwijk. 

Herbestemming Rode Kruis Ziekenhuis. Bij de nieuwbouw op dit terrein wordt nadrukkelijk gekeken of er co-housing gerealiseerd kan worden waarbij senioren, starters, studenten en statushouders samenwonen. Daarnaast wordt voldaan aan de norm van 30% sociale huurwoningen. 

Geen illegale bewoning op vakantiepark Kijkduin. Er wordt beter gecontroleerd op het vakantiepark in Kijkduin of er sprake is van langdurige bewoning. 

Lijn 3 naar Kijkduin. Deze tramlijn krijgt bij de Heliotrooplaan een aftakking naar Kijkduin. 

Rust aan de kust. De strandtenten zorgen voor bedrijvigheid op en rond het strand in de zomer. Op dit moment zijn er een aantal strandtenten die het hele jaar mogen blijven staan. Wat de ChristenUnie/SGP betreft zijn dit er al te veel en komen er zeker geen nieuwe bij. Er komen geen strandtenten met een permanente vergunning op het Zuiderstrand.

Nieuw Kijkduin. Met de vernieuwing van Kijkduin is de parkeerdruk in omliggende wijken toegenomen. De P&R Uithof wordt aangesloten op Kijkduin. 

 

Ondertunneling Lozerlaan. Met een ondertunnelde Lozerlaan, waar 70 km/h gereden mag worden, worden deze delen van de stad beter bereikbaar. Bovengronds kunnen (gezins)woningen worden gebouwd. 

Westbroekpark & Duttendel, Van Stolkpark, Zorgvliet

Verbind Westbroekpark. Er wordt gekeken hoe de verschillende onderdelen van het Westbroekpark beter met elkaar verbonden kunnen worden, bijvoorbeeld door het verdiepen van de Teldersweg. 

Aandacht voor Westbroekpark. Het Westbroekpark is prachtig en wordt veel gebruikt om te recreëren. We blijven aandacht houden voor de toegankelijkheid en kwaliteit van het park. 

Tophalte Madurodam.  De tramhalte Madurodam wordt een tophalte, van waaruit alle delen van Scheveningen bereikbaar worden. 

Behoud Bronovo. De gemeente spant zich maximaal in om het Bronovo ziekenhuis te behouden. Zo kunnen de inwoners van Scheveningen en omgeving dichtbij huis een ziekenhuis hebben dat de zorg kan bieden die nodig is. Mocht het ziekenhuis toch verdwijnen, dan wordt er geïnventariseerd hoe goede zorg voor Scheveningers en Hagenaars toch dichtbij kan blijven. Ten slotte zorgen we voor goede randvoorwaarden voor het ziekenhuis: zo stimuleren we jongeren om in de zorg te gaan werken.

Archipel en Willemspark, Benoordenhout en Marlot

Veilige oversteekplaatsen. De grotere doorgaande wegen worden veiliger gemaakt voor fietsers en wandelaars, denk aan de Benoordenhoutseweg en de Van Alkemadelaan. Er komen snelheidsbeperkende maatregelen en zebrapaden. 

Goede participatie bij herontwikkeling ANWB-locatie. Hoewel het Wassenaars gebied is, moeten bewoners uit Benoordenhout goed betrokken bij de herontwikkeling van de ANWB-locatie. Nieuwbouw moet passen bij de omgeving. 

Ruimte voor ontmoeting. In Benoordenhout is er nauwelijks ontmoetingsruimte. Daarom wordt er onderzocht waar er een ontmoetingsruimte gerealiseerd kan worden. Hierbij wordt gekeken of een buurtbibliotheek ook hier gerealiseerd kan worden.  

Behoud Bronovo. De gemeente spant zich maximaal in om het Bronovo ziekenhuis te behouden. Zo kunnen de inwoners van Scheveningen en omgeving dichtbij huis een ziekenhuis hebben dat de zorg kan bieden die nodig is. Mocht het ziekenhuis toch verdwijnen, dan wordt er geïnventariseerd hoe goede zorg voor Scheveningers en Hagenaars toch dichtbij kan blijven. Ten slotte zorgen we voor goede randvoorwaarden voor het ziekenhuis: zo stimuleren we jongeren om in de zorg te gaan werken. 

Statenkwartier, Duinoord, Zeeheldenkwartier, Regentessekwartier Noord

Veiligere Eisenhowerlaan en Statenlaan. De Eisenhowerlaan wordt fietsvriendelijker gemaakt. Dit kan door het fietspad te verbreden of de auto te gast te laten zijn in deze straat. Ook de verkeersveiligheid op de Statenlaan behoeft verbetering. Er komt een flitspaal en oversteekplaatsen worden heringericht.

Uitsterfbeleid coffeeshops. In het Zeeheldenkwartier ervaren mensen veel overlast door de vele coffeeshops. De ChristenUnie/SGP is daarom voor een uitsterfbeleid van coffeeshops. Er komen geen nieuwe coffeeshops meer bij, ook niet als een coffeeshopeigenaar stopt. 

Overlast door coffeeshops aanpakken. Er wordt geëxperimenteerd met mobiel cameratoezicht rondom coffeeshops waar veel overlast wordt gemeld. Zo kan overlast snel worden aangepakt. Daarnaast komt er een blowverbod in de openbare ruimte. 

Investeer in groen. Straten maken, met een goed plan, kans op een kleine bijdrage voor de vergroening van de straat. Bewoners krijgen zelf de taak om het groen bij te houden en zwerfafval op te ruimen. Zo kleuren we de wijk groen. 

Aanpak ronkende motoren. Er wordt, zodra dit juridisch mogelijk is, een geluidsflitspaal geplaatst op de Waldeck Pyrmontkade/Koningin Emmakade en de Statenlaan. 

Dankzij de ChristenUnie/SGP is er een verbod op woningsplitsing en verkamering. Met een zelfbewoningsplicht zorgen we ervoor dat woningen niet opgekocht kunnen worden door investeerders, maar bereikbaar zijn voor Haagse burgers.

Zingeving voor eenzamen. Eenzaamheid gaat vaak gepaard met een gemis aan zingeving: het ontbreken van een doel om voor te leven. Vrijwilligers en het welzijnswerk die ouderen bezoeken worden toegerust om te ondersteunen bij existentiële vragen en er is oog voor pastorale zorg.  

Ouder worden in je eigen wijk. Sommige senioren wonen in een huis dat te groot voor hen is. We helpen hen een huis te vinden dat past bij hun behoefte. Daarom komen er meer doorstroommakelaars, die senioren kunnen helpen bij het zoeken van een passende woning in de eigen buurt. Ook komen er meer seniorenwoningen in de wijk, waar senioren prettig en veilig kunnen wonen.  

Geen uitbreiding Galvanischool. De voorgenomen uitbreiding van de Galvanischool leidt ertoe dat de leefbaarheid van de omliggende straten in het gedrang komt. Uitbreiding op deze locatie vindt de ChristenUnie/SGP dan ook een slecht plan. 

Valkenboskwartier, Regentessekwartier zuid, Heesterbuurt

Uitsterfbeleid coffeeshops. In de Weimarstraat ervaren mensen veel overlast door de vele coffeeshops. De ChristenUnie/SGP is daarom voor een uitsterfbeleid van coffeeshops. Er komen geen nieuwe coffeeshops meer bij, ook niet als een coffeeshops eigenaar stopt. 

Uitbreiding vergunningsplicht. Branches waar ondermijning bovengemiddeld vaak voorkomt, zoals massagesalons en belwinkels, worden verplicht om een vergunning aan te vragen voor ze hun onderneming mogen starten. Zo wordt ondermijning tegengegaan. 

Meer integrale handhavingsacties en uitbreiding pandbrigade. Er komt meer geld voor de aanpak van overbewoning. Daarnaast worden er vaker integrale handhavingsacties gehouden om overbewoning en overlast aan te pakken. 

Meer groen en meer gezinswoningen. De sluiting van de remise aan de Lijsterbesstraat op termijn is een mooie kans om dit deel van de Heesterbuurt te vergroenen en gezinswoningen toe te voegen aan de wijk, waar maar 5% van de woningen een eengezinswoning is. 

Extra aandacht voor afvaloverlast. Naast ORAC’s wordt veel afval geplaatst. Dit leidt tot vieze straten. Overtreders worden daarom harder aangepakt. Als ze voor de tweede keer beboet worden krijgen ze een hogere boete. Daarnaast wordt er vaker gesurveilleerd bij hotspots en komt er mobiel cameratoezicht om overlastgevers te beboeten.

Dankzij de ChristenUnie/SGP is er een verbod op woningsplitsing en verkamering. Met een zelfbewoningsplicht zorgen we ervoor dat woningen niet opgekocht kunnen worden door investeerders, maar bereikbaar zijn voor Haagse burgers.

 

Geen geblow op straat. Het blowverbod wordt uitgebreid. Het is nergens toegestaan om in de openbare ruimte drugs te gebruiken en ook niet om te blowen. Zo wordt overlast voorkomen.

Vruchtenbuurt, Bomenbuurt, Bloemenbuurt

Aanpak Goudenregenplein. Er worden maatregelen getroffen om de fietsveiligheid te verbeteren op en rond het Goudenregenplein. 

Vergeet de fiets niet. Weesfietsen worden vaker opgehaald. Daarnaast wordt onderzocht hoe er een buurtstalling gerealiseerd kan worden in deze wijken en worden waar nodig extra fietsnietjes geplaatst. 

Maximaal 30 km/h op de Mient. De maximumsnelheid op de Mient wordt 30 km/h. Bewoners worden goed betrokken bij besluiten over de bomenkap op de Mient. Er worden niet onnodig bomen gekapt voor de aanleg van parkeerplaatsen. 

Dankzij de ChristenUnie/SGP is er een verbod op woningsplitsing en verkamering. Met een zelfbewoningsplicht zorgen we ervoor dat woningen niet opgekocht kunnen worden door investeerders, maar bereikbaar zijn voor Haagse burgers.

Dakopbouwen kunnen ervoor zorgen dat gezinnen die meer ruimte willen toch in hun fijne buurt kunnen blijven wonen. We zorgen wel voor een eenduidig straatbeeld hierin. De Welstandscommissie heeft hierin een belangrijke taak.

Meer rekening houden met bewoners bij grondwaterproblematiek. We houden ons aan onze zorgplicht als het gaat om grondoverlast in bijvoorbeeld de Bomen- en Bloemenbuurt. 

Tramhalte Nieuwendamlaan. De beslissing van HTM om de tramhalte Nieuwendamlaan tijdelijk op te heffen wordt teruggedraaid. 

Bezuidenhout, Mariahoeve

Voorzie in voorzieningen. Het inwonersaantal van Bezuidenhout neemt de komende jaren flink toe door grote woningbouwontwikkelingen rondom de stations. Deze groei kan alleen gepaard gaan met een toename aan voorzieningen. Er wordt daarom opnieuw gekeken naar de voorzieningen in de Bezuidenhout én Mariahoeve en waar nodig worden voorzieningen toegevoegd. 

Bibliotheek in Mariahoeve. Mariahoeve krijgt een volwaardige bibliotheek waar naast boeken lenen ook andere activiteiten worden georganiseerd voor de wijk.  

Ruimte voor ontmoeting. Er wordt geïnvesteerd in een ontmoetingsplek voor jong én oud in Mariahoeve om de sociale cohesie in de buurt te versterken. 

Visie op winkelcentrum ’t Kleine Loo. De buitenruimte rondom het winkelcentrum wordt opgeknapt, zodat het winkelcentrum nog aantrekkelijker wordt. 

Aandacht voor groen. Mariahoeve is een prachtige groene wijk. Er komt een duidelijke aanpak voor het groenbeheer in de wijk, waarbij regelmatig onderhoud plaatsvindt in plaats van eens in de paar jaar. 

Oorlogsmonument Bezuidenhout. Bezuidenhout is zwaar getroffen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit moet op een passende wijze worden herdacht. Daarom wordt er vaart gemaakt met een oorlogsmonument in Bezuidenhout. 

Ondergronds parkeren. We onderzoeken de mogelijkheid voor een ondergrondse parkeergarage, bijvoorbeeld onder de Koningin Marialaan. 

Fietsveilige straten. De veiligheid van fietsers kan op meerdere punten verbeterd worden. We beginnen met de oversteekplaatsen op de Finnenburg en de kruising Carel Reinierszkade/IJsclubweg. 

Dankzij de ChristenUnie/SGP is er een verbod op woningsplitsing en verkamering. Met een zelfbewoningsplicht zorgen we ervoor dat woningen niet opgekocht kunnen worden door investeerders, maar bereikbaar zijn voor Haagse burgers.

Laakkwartier, Molenwijk, Spoorwijk, Binckhorst

Groen moet je doen. Laak is een echt hitte-eiland. Bewoners met een goed idee voor groen in hun straat krijgen hiervoor een klein bedrag van de gemeente. Daarnaast worden met woningbouwcorporaties afspraken gemaakt over groen rondom nieuwe sociale huurwoningen. Zo vergroenen we dit gebied. 

Pak parkeerproblemen aan. Auto’s domineren in het Laakkwartier, Molen- en Spoorwijk het straatbeeld. We onderzoeken een ondergrondse parkeergarage, bijvoorbeeld onder de Arnout Drostlaan of het Lorentzplein. Als de parkeerdruk boven de 90% uitkomt, worden in principe geen parkeervergunningen meer gegeven. 

Afval aanpak. Naast ORAC’s wordt veel afval geplaatst. Dit leidt tot vieze straten. Overtreders worden daarom harder aangepakt. Als ze voor de tweede keer beboet worden krijgen ze een hogere boete. Daarnaast wordt er vaker gesurveilleerd bij hotspots en komt er mobiel cameratoezicht om overlastgevers te beboeten.

Dankzij de ChristenUnie/SGP is er een verbod op woningsplitsing en verkamering. Met een zelfbewoningsplicht zorgen we ervoor dat woningen niet opgekocht kunnen worden door investeerders, maar bereikbaar zijn voor Haagse burgers.

Meer ruimte voor de fiets. Er wordt onderzocht hoe fietsen beter gestald kunnen worden, zodat ze minder overlast veroorzaken op de straat. Daarom wordt gekeken of er buurtstallingen kunnen worden aangelegd en waar extra fietsnietjes geplaatst kunnen worden. 

Zwemmen in Laak. Zwemmen is gezond, maar er is te weinig zwemwater. Daarom komt er een zwembad in Laak, zodat ook de inwoners van dit stadsdeel in de buurt kunnen zwemmen.

Brug tussen Laak en de Binckhorst. Molenwijk en de Binckhorst worden met elkaar verbonden door middel van een brug. Zo wordt de afstand tussen deze twee wijken letterlijk en figuurlijk kleiner. 

Ruimte voor bedrijven op de Binckhorst. De gemeente zet in op het behoud van bestaande bedrijven en de maakindustrie op de Binckhorst. 

30 km/h tenzij. Wegen in de wijk zijn geen racebaan. Waar mogelijk wordt daarom 30 km/h ingevoerd. 

Visie op winkels en horeca Gouverneurlaan en Van Zeggelenlaan. Er komt een diverser aanbod aan winkels en horeca in deze straten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van branchering en de uitbreiding van de vergunningsplicht voor branches waarin ondermijning bovengemiddeld vaak voorkomt zoals massagesalons en belwinkels. 

Samenwerking Rijswijk. De grote groen- gebieden Julianapark en park Den Burgh horen bij de gemeente Rijswijk maar grenzen aan Laak. Meer samenwerking tussen de gemeenten is nodig voor het gebruik van deze grensgebieden op het gebied van veiligheid, recreatiemogelijkheden en eventueel volkstuinen of stadslandbouw. Er worden daarnaast duidelijke afspraken gemaakt over het oppakken van meldingen in dit gebied. 

Maak werk van de Megastores. De Megastores verdienen een opknapbeurt. Met de nieuwe eigenaar worden afspraken gemaakt over de toekomst en de uitstraling van de Megastores. 

Meer voorzieningen in Laakhavens. De afgelopen jaren zijn er veel woningen bijgebouwd in de Laakhavens. Het ontbreekt alleen aan goede voorzieningen, zoals een huisarts en supermarkt. De gemeente maakt ruimte voor deze voorzieningen. 

Geen hondenpoep op de stoep. Hondenpoep is een grote ergernis in het Laakkwartier en Spoorwijk. Er wordt daarom gekeken naar een extra hondenuitlaatplek, zodat honden niet in parken hoeven te poepen. 

Elke wijk een bibliotheek. Elke wijk krijgt weer een bibliotheek. In Spoorwijk wordt als eerste een nieuwe bibliotheek gerealiseerd.

Schildersbuurt, Transvaal, Groente- en Fruitmarkt

Afval aanpak. Naast ORAC’s wordt veel afval geplaatst. Dit leidt tot vieze straten. Overtreders worden daarom harder aangepakt. Als ze voor de tweede keer beboet worden krijgen ze een hogere boete. Daarnaast wordt er vaker gesurveilleerd bij hotspots en komt er mobiel cameratoezicht om overlastgevers te beboeten.

Vensters voor laden en lossen Hoefkade. Er komen venstertijden voor het laden en lossen aan de Hoefkade. Zo voorkomen we onveilige situaties met grote vrachtwagens gedurende de dag. 

Aanpak stoepen en hobbelwegen. Er wordt goed gekeken naar stoepen met losliggende tegels, zoals aan de Marktweg. Daarna wordt een plan opgesteld om deze stoepen weer effen te maken. Ook de kinderkopjes aan bijvoorbeeld de Lau Mazirellaan worden vervangen door minder hobbelige straatbedekking.     

Meer integrale handhavingsacties. Het aantal integrale handhavingsacties wordt uitgebreid. Tijdens deze acties worden onder andere huizen gecontroleerd op overbewoning, worden boetes uitgedeeld voor foutparkeren en trams gecontroleerd op zwartrijders. 

We gooien eten niet weg. Er is veel overlast van voedseldumpingen, onder andere rondom het Paul Krugerplein. Er komt een actieplan om dit tegen te gaan, waarbij in ieder geval de mogelijkheden worden onderzocht om meer broodcontainers de plaatsen. Ook komt er meer controle bij ORAC’s.

Jeugdwerkloosheid. De jeugdwerkloosheid in deze wijken is hoog. Bij de kleine bedrijven, maar ook bij de Schilde aan de Fruitweg, en bij innovatieve bedrijven op de Binckhorst, moeten mogelijkheden gevonden worden om deze jongeren met stages en vakopleidingen betere kansen op de arbeidsmarkt te geven.

Gevaarlijke wegen aanpakken. De Vaillantlaan wordt gebruikt als racebaan. De komst van een flitspaal is goed, maar er is meer nodig. We onderzoeken hoe we met name de fietsveiligheid kunnen verbeteren. 

Dankzij de ChristenUnie/SGP is er een verbod op woningsplitsing en verkamering. Met een zelfbewoningsplicht zorgen we ervoor dat woningen niet opgekocht kunnen worden door investeerders, maar bereikbaar zijn voor Haagse burgers.

Vergroenen buitenruimte. Elke herinrichting in dit versteende deel van Den Haag grijpen we aan om te vergroenen, zoals het Anna Blamanplein en het Kaapse Plein. 

De Schilde is een mooi voorbeeld van een bedrijfsverzamelgebouw met betaalbare werkplekken. We stimuleren het ondernemerschap in deze wijk en onderzoeken meer van deze mogelijkheden. 

Gebiedsaanpak Haags Veen. Het vorige college heeft nagelaten een gebiedsaanpak Haags Veen uit te rollen waarbij er ingezet wordt op het tegengaan van ondermijning, frisse ondernemers de ruimte bieden, een betere balans tussen horeca en winkels, opknapbeurt van de openbare ruimte en het toevoegen van groen.

Kortenbos, Centrum, Stationsbuurt, Rivierenbuurt

Aanpak hittestress. De Rivierenbuurt is een van de meest warme plekken van Den Haag. De gemeente komt met een wijkgerichte aanpak om de temperatuur op hete dagen naar beneden te brengen. 

Onderzoek ondertunneling Schenkviaduct. Er komt een onderzoek om het Schenkviaduct te vervangen door een tunnel. 

Werk aan veiligheid rondom Hollands Spoor. De sociale veiligheid rondom station Hollands Spoor laat te wensen over. Er wordt geïnvesteerd in een veilige buitenruimte en er wordt gekeken hoe de verkeersveiligheid aan de centrumkant van het station veiliger kan. 

Maak Oude Centrum en Rivierenbuurt weer bloeiend en veilig. Naar Gronings model verdwijnt op termijn de raamprostitutie uit de Doublet- en Geleenstraat. Deze straten kunnen herontwikkeld worden tot aantrekkelijke woonstraten. 

Fietsen in de Grote Marktstraat. Tijdens de openingstijden van winkels zijn er geen fietsers toegestaan in de Grote Marktstraat. Dit veraangenaamt het winkelen. Er komt een goede alternatieve fietsroute via de Gedempte Gracht en Gedempte Burgwal. Deze wordt daarvoor heringericht tot fietsstraat. De spaghetti op het Spui wordt aangepakt om een veilige oversteekplek te realiseren. 

Meer plekken om fietsen te parkeren in het centrum. De gemeente zorgt voor duidelijke bewegwijzering naar de huidige fietsparkeerplaatsen en zorgt voor extra plekken waar mensen hun fiets kunnen parkeren. 

Auto te gast op het Westeinde. Het Westeinde wordt na het ziekenhuis verkeersluw. De veiligheid voor fietsers en voetgangers gaat omhoog en de straat wordt een mooie entree naar de binnenstad. 

Horeca. Er komt een duidelijk overzicht van het type vergunning dat op een horecagelegenheid zit en er wordt strenger gehandhaafd op overtredingen. Daarnaast sturen we door omgevingsplannen op het aantal fastfoodketens per gebied. Ten slotte worden horecagelegenheden geholpen bij het isoleren van hun pand. Dit zorgt voor een lagere energierekening en leidt tot minder geluidsoverlast. 

Weesfietsen. De gemeente laat het ophalen en klaarmaken voor hergebruik van weesfietsen over aan sociaal ondernemers op dit gebied, zoals Stichting Leren Doen en 50/50 van het Leger des Heils. Zij halen regelmatig weesfietsen op in het centrum. 

 

Politie zichtbaar op straat. De politie is meer zichtbaar in deze wijken en reageert proactief op meldingen.