Resultaten

De ChristenUnie/SGP Den Haag heeft in de periode 2018-2022 succesvol onderstaande moties en amendementen ingediend:

Raad 7 en 12 oktober 2020 
Aangenomen amendement dakopbouwen eengezinswoningen Bloemenbuurt (bij bestemmingsplan Bloemenbuurt)
Aangenomen motie alle toekomstige dakopbouwen stedenbouwkundig verantwoord (bij bestemmingsplan Bloemenbuurt) 
Aangenomen motie breid aantal testlocaties uit in de stad (bij debat over coronacrisis)
Aangenomen motie Den Haag pilotgemeente voor opkoopbescherming bestaande koopwoningen (bij actualisatie Woonagenda)
Aangenomen motie Bouw ook studentenkamers (onzelfstandige woningen) (bij actualisatie Woonagenda)
Aangenomen motie structurele oplossing huisvesting doelgroepen maatschappelijke opvang
Aangenomen motie geen omgevingsvergunning Dr. Lelykade 10 (tbv een speelautomaathal)

- Raad 14/15 juli 2020 
Aangenomen motie website toegankelijk, ook voor laaggeletterden (bij visie op digitalisering en dienstverlening)
Aangenomen motie evaluatie wijze verdelen subsidies (bij Kadernota subsidiebeleid)
Aangenomen motie database voor sociaal ondernemen (bij Kadernota inkoopbeleid) 
Aangenomen motie evenwichtige verdeling woningbouw en gebiedsontwikkeling (bij begrotingswijziging Eneco)
Aangenomen politiesterkte in Veiligheidskaart (bij Veiligheid)
Aangenomen motie topinstelling aan de Campusboulevard (bij gebiedsagenda Campusboulevard
Aangenomen amendement gelijke behandeling economische sectoren (bij Zienswijze luchtvaartnota)

- Raad 30 juni 2020 (Programmarekening 2019)
Aangenomen motie adempauze voor schuldenaren
Aangenomen motie beperk het verloop van gezinscoaches
Aangenomen motie minder externe inhuur
Aangenomen motie onzekerheid gevolgen coronapandemie zichtbaar maken in begroting

- Raad 3 juni 2020
Aangenomen amendement bloei in plaats van groei (bij Economische Visie)
Aangenomen motie aandacht voor 'brede welvaart' in Staat van de Haagse Economie (bij Economische Visie)
Aangenomen motie innovatieve levensloopbestendige woningen (bij actieprogramma Zorg en Innovatie)
Aangenomen motie aangekondigde herberekening tarieven naar de raad (bij Haagse Markt)

- Raad 13 mei 2020
Aangenomen motie geef fietsers veilige fietspaden
Aangenomen motie realiseren voetpad Houtrustweg
Aangenomen motie tijdelijke bevriezing vergunningverlening kamerbewoning in heel Den Haag

- Raad 5 maart 2020
Aangenomen motie consequenties bedrijven en voorzieningen Binckhorst bij meer dan 5000 woningen
Aangenomen motie duidelijkheid voor bedrijven Binckhorst
Aangenomen motie tijdelijk extra parkeergelegenheid in en rond Binckhaven
Aangenomen motie monitoren gevolgen aanleg Leiding door het Midden
Aangenomen motie voorkomen verspilling Haagse warmte
Aangenomen motie doe recht aan lokale producent en consument in Warmtewet 2.0
Aangenomen motie in kaart brengen haalbaarheid vuurwerkshows

- Raad 20 februari 2020
Aangenomen motie evalueren beschermd wonen 2.0
Aangenomen motie afspraken over energiebesparing door woningcorporaties

- Raad 6 februari 2020
Aangenomen motie inzicht in middelen voor geplande investeringen Integraal Huisvestingsplan (IHP)
Aangenomen amendement minimale inzet participatie omwonenden

- Raad 19 december 2019 
Aangenomen motie invulling verzachting zorgbezuinigingen in begroting
Aangenomen amendement jaarvergunning klussenbus

- Raad 28 november 2019 
Aangenomen motie reductie tweetaktmotoren

- Raad 7 november 2019 
Aangenomen motie meerwaarde schaalsprong OV

- Raad 17 oktober 2019 
Aangenomen amendement inzetten op bevorderen fietscultuur en gebruik 
Aangenomen motie verbind fiets en sport
Aangenomen motie sociale bedrijfshuisvesting in Den Haag
Aangenomen motie boter bij de visafslag 2.0
Aangenomen motie extra kluisjes daklozen snel realiseren
Aangenomen motie concrete uitwerking aanbevelingen OVV-rapport
Aangenomen motie tegemoetkomen gedupeerden vreugdevuur

- Raad 18 juli 2019
Aangenomen motie evalueer verkoop bloot eigendom
Aangenomen motie nooit meer kampioen luchtvervuiling tijdens jaarwisseling
Aangenomen motie sturingsmogelijkheden locatiebeleid opslag en verkoop vuurwerk
Aangenomen motie onderzoek radicalisering bij deradicalisering
Aangenomen motie passende maatregelen frauderende zorgaanbieders

- Raad 4 juli 2019
Aangenomen motie onderzoek effect van inzetten op preventie en vroegsignalering
Aangenomen motie analyse ontwikkeling integrale kosten en baten parkeren
Aangenomen motie inventariseer gevolgen PAS-uitspraak en formuleer handelingsperspectief
Aangenomen motie registreer branden ook naar activiteiten in een gebouw
Toezegging dat ouders voortaan weer aangifte van hun pasgeboren baby kunnen doen binnen de wettelijke termijn van 3 dagen (nav motie)

- Raad 13 juni 2019 
Aangenomen motie actief monitoren effectiviteit maatregelen middeldure huur
Aangenomen motie impact verkamering en analyse kwetsbare wijken opnemen in jaarlijkse monitor woonagenda
Aangenomen amendement technische wijziging artikel 5.6
Aangenomen motie focus op economische structuurversterking
Aangenomen motie onderzoek mogelijkheden e-health in de zorg
Aangenomen motie benut mogelijkheden als aandeelhouder voor versnelde vervanging van gasleidingen

- Raad 16 mei 2019 
Aangenomen motie actief stimuleren lokale warmtebronnen
Aangenomen motie duidelijkheid over voorzien in warmtepiekvraag
Aangenomen motie inzetten op buurtopslag van elektriciteit en warmte
Aangenomen motie terugdringen administratieve druk burgers en bedrijven bij treffen duurzame maatregelen
Aangenomen amendement maak doelen MRDH meetbaar
Aangenomen motie meer economische samenwerking met gemeenten buiten MRDH

- Raad 4 april 2019 
Aangenomen motie slachtoffers mensenhandel beter re-integreren
Aangenomen motie jaarlijks rapporteren voortgang bouwproductie CID
Aangenomen motie bouw ook voor gezinnen en ouderen in CID

- Raad 14 maart 2019 
Aangenomen motie aandacht voor inrichting publieke ruimte Dr. Lelykade
Aangenomen amendement geen woningsplitsing in Duindorp
Aangenomen amendement geen woningsplitsing in de Rivierenbuurt
Aangenomen motie inzet voor behoud sociale woningvoorraad 
Aangenomen motie onderzoek verlengen bestaande regeling zelfbewoningsplicht
Aangenomen motie onderzoek naar woonfraude
Aangenomen motie Haagse klussenbusvergunning voor ondernemers

- Raad 14 februari 2019 
Aangenomen motie onderzoek dienstverlening digitaal aanbieden
Aangenomen motie voorkom capaciteitstekort verlosafdeling HMC
Aangenomen motie mobiliteitsplan Westeinde 

- Raad 20 december 2018 
Aangenomen motie aanpakken leegstand kantoren langs snelweg
Aangenomen motie herkenbare Haagse trams
Aangenomen amendement evaluatie van het plan 'De Titaan'

- Raad 29 november 2018 
Aangenomen motie winkelgebieden bereikbaar houden (bij winkeltijdenverordening)
Aangenomen amendement rekening houden met belangen omwonenden bij incidentele nachtontheffing (bij winkeltijdenverordening)  
Aangenomen motie ontwikkelruimte voor bestaande bedrijvigheid (bij Omgevingsplan Binckhorst)
Aangenomen motie wooncoöperatie op de Binckhorst (bij Omgevingsplan Binckhorst)
Aangenomen motie religieuze instellingen niet verbieden op de Binckhorst (bij Omgevingsplan Binckhorst)
Aangenomen amendement middeldure huurwoningen komende 20 jaar middelduur (bij Omgevingsplan Binckhorst)
Aangenomen amendement tweejaarlijks vaststellen beleidsregel kostenverhaal (bij Omgevingsplan Binckhorst)

- Raad 8 november 2018
Aangenomen motie ontmoedig lachgasgebruik
Aangenomen motie ondersteun succesvolle en duurzame exploitatie Grote Kerk

- Raad 11 oktober 2018 
Aangenomen motie behoud middeldure huurwoningen Grotiusplaats
Aangenomen motie passende tarieven jeugdhulp
Aangenomen amendement aandacht voor langetermijndoelen bij Inkoopstrategie

- Raad 20 september 2018 
Aangenomen motie intensiveer contact rondom huisvesting ambassades

- Raad 12 juli 2018 
Aangenomen motie projectbudget OCC niet verder laten stijgen
Aangenomen motie verkort de doorlooptijd aanvraag schuldhulpverlening
Aangenomen motie volop benutten potentie voormalig gebouw ministerie van SZW

- Raad 28 juni 2018 
Aangenomen motie doelgericht tegengaan luchtverontreiniging door houtstook
Aangenomen motie afschaffen BPM-teruggaaf taxi’s benutten bij verduurzamen taxivloot 
Aangenomen motie lobby behoud fiscale stimulering nulemissievoertuigen

- Raad 17 mei 2018 
Aangenomen motie een waardige plek voor het Tonnenmonument
Aangenomen motie geen subsidierelatie meer aangaan met As-Soennah moskee

- Raad 19 april 2018 
Aangenomen motie kansen benutten om ambitie Woonvisie waar te maken

- Raad 14 februari 2019 
Aangenomen motie onderzoek dienstverlening digitaal aanbieden
Aangenomen motie voorkom capaciteitstekort verlosafdeling HMC
Aangenomen motie mobiliteitsplan Westeinde 

Resultaten 2014-2018

De ChristenUnie/SGP Den Haag heeft in de periode 2014-2018 succesvol onderstaande moties en amendementen ingediend:

- Raad 15 februari 2018 
Aangenomen motie voortbestaan City Mondial
Aangenomen amendement tijdelijke vrijstelling eigen bijdrage Wmo (bij debat over daklozenopvang)
Aangenomen motie verbeteringen CCP (bij debat over daklozenopvang)
Aangenomen motie onderzoek vastleggen normen voor lage frequenties (bij debat over geluidsnormen Horeca)
Aangenomen motie onderzoek gevolgen uitbreiding Galvanischool
Aangenomen motie introductie reparatiemogelijkheid en uitbreiding winkelaanbod minimavoorzieningen (bij Armoede- en Schuldenbrief)
Aangenomen motie duurzame warmte verbinden met investeringsopgaven

- Raad 25 januari 2018 
Aangenomen motie actieplan 1001 kritische dagen
Aangenomen motie verzeker voortbestaan Soepbus

- Raad 14 december 2017 
Aangenomen motie toekomst voor City Mondial
Aangenomen motie inzicht gevolgen veranderde BBV-regelgeving voor OCC

- Raad 23 november 2017 
Aangenomen amendement opnemen financiële aspecten vervangingsopgave in besluit
Aangenomen amendement algemene regels omtrent de procedure van uittreding (MRDH)
Aangenomen motie laat ondernemers niet de dupe zijn van betaald parkeren
Aangenomen motie coulance handhaving betaald parkeren

- Raad 2 november 2017 (begroting)
Aangenomen motie inzetten voor behoud aandelen Eneco in publieke handen (herstemming van 5 oktober)
Aangenomen motie krachten bundelen blijvende aandeelhouders
Aangenomen motie fietsverlichting te koop bij biesieklettes

- Raad 5 oktober 2017
Helaas zijn er tijdens deze raadsvergadering geen moties aangenomen. De ChristenUnie/SGP heeft zich tijdens deze vergadering ingezet voor uitstel betaald parkeren Haven-, Statenkwartier en Geuzenwijk. Lees hier

- Raad 21 september 2017
Aangenomen amendement actieplan ‘Den Haag duurzaam aan het werk’
Aangenomen motie start Energiebank Den Haag 
Aangenomen motie spreekuur op locatie (bij Deltaplan Armoede en schulden)

- Raad 6 juli 2017
Aangenomen motie evaluatie nieuwe vve-structuur
Aangenomen motie stop straatintimidatie in Den Haag
Aangenomen motie visie op kerkgebouwen
Aangenomen motie innovatieve oplossingen voor voedselverspilling
Aangenomen motie slimmere energie-opslag

- Raad 29 juni 2017
Aangenomen amendement toegankelijkheid leerlingvervoer
Aangenomen amendement bouw én behoud middeldure huurwoningen
Aangenomen motie inspiratieboek voor projectontwikkelaars met aantrekkelijke woonvormen gezinnen
Aangenomen motie bescherm huurders tegen te hoge huur

- Raad 8 juni 2017
Aangenomen motie starttijd legen (afval)containers en glasbakken van 7.00 naar 9.00 uur
Aangenomen motie onorthodoxe maatregelen
Aangenomen motie aanpakken klachten glasbakken en (rest)afvalcontainers

- Raad 18 mei 2017
Aangenomen motie beoordelingscriteria functioneren BOA's tegen het licht
Aangenomen motie opinie omwonenden en ondernemers zwaar meewegen  (bij debat parkeerplaatsterrassen)

- Debat over het Rekenkameronderzoek 'Toegang tot maatschappelijke ondersteuning' (13-4-2017)
Aangenomen motie onderzoek indicatiestelling door zorgaanbieders
Aangenomen motie verbeterplan keukentafelgesprekken

- Raad 17 februari 2017
Aangenomen initiatiefvoorstel Waardig welkom

- Debat over de Verkeersvisie Scheveningen (26-1-2017)
Aangenomen motie realiseer benodigde parkeercapaciteit in de Geuzenwijk

- Raad 15 december 2016
Aangenomen motie stop de vrouwen-carrousel
Aangenomen motie voorkom doelmatigheidskorting De Mussen

- Raad 17 november 2016
Aangenomen motie mogelijk maken overschrijving vergunning op werknemer

- Raad 29 september 2016
Aangenomen motie Jongeren Perspectief Fonds en gedragsverandering
Aangenomen motie snelle aanpak Soestdijkseplein

- Raad 8 september 2016
Aangenomen motie toegankelijkheid mensen met een beperking bij vergunningplichtige evenementen

- Raad 9 juni 2016
Aangenomen motie meer kerels voor de klas

- Raad 3 maart 2016
Aangenomen motie terugdraaien betaald parkeren Duindorp
Aangenomen motie kinderarbeidvrij inkopen
Aangenomen motie startups kansen bieden onder de aanbestedingsgrens

- Raad 11 februari 2016
Aangenomen amendement goede verhouding bewoners en horeca

- Raad 17 december 2015
Aangenomen motie collectieve ziektekostenverzekering chronisch zieken en gehandicapten
Aangenomen motie oog voor schuldhulp in de stad
Aangenomen motie Ruimte voor bruikbare spullen bij afvalbrengstation
Aangenomen motie Studiekeurmerk VNO-NCW ondernemerschap
Aangenomen motie Open Challenges

- Debat Meerjarenprogramma Fiets (26-11-2015)
Aangenomen motie Innovatief fietsbeleid
Aangenomen motie fietsles vluchtelingen
Toezegging naar aanleiding van motie maak vaart met herinrichten Soestdijkseplein

- Debat Begroting 2016-2019 (5-11-2015)
Aangenomen motie  evenwichtige subsidieverdeling vrijwilligersprojecten
Aangenomen motie Behoud City Mondial
Aangenomen motie evaluatie toeristenbelasting

- Debat Zienswijze Concessie Rail Haaglanden (1-10-2015)
Aangenomen amendement gelijktijdig aflopen tram- en busconcessie 2026

- Debat wijziging reglement van orde (2-7-2015)
Aangenomen amendement ‘ik zet mijn joker in’

- Debat Voorjaarsnota (2-7-2015)
Toezegging naar aanleiding van motie internationale samenwerking start-ups

- Debat bestemmingsplan Wijnhavenkwartier en Spuiplein (11-6-2015)
Aangenomen amendement 

- Debat over de verordening Toeristenbelasting (18-12-2014)
Aangenomen motie Sluit overeenkomst met Airbnb

- Debat over de Verordeningen Participatiewet (27-11-2014)
Aangenomen motie subsidies leerwerkprojecten

- Debat over Begroting 2015-2018 (13-11-2014)
Toezegging naar aanleiding van motie geluiddempende ORAC’s en glasbakken
Toezegging naar aanleiding van motie kwaliteit buitensportfaciliteiten
Toezegging naar aanleiding van motie Loverboyproblematiek

- Debat over Kader en Kredietaanvraag gebiedsontwikkeling Spuikwartier (7-11-2014)
Aangenomen motie optimalisatie van de life cycle

- Debat over Kadernota Jeugdhulp (16-10-2014)
Aangenomen amendement Familiegroepsplan
Aangenomen amendement Persoonsgebonden Budget