Samen brengen we Den Haag tot bloei: duurzaam en eerlijk

We zijn als mensen onderdeel van een prachtige schepping waar we van genieten: van het strand, dieren en planten. We zijn ook afhankelijk van de schepping, voor ons voedsel, onze watervoorziening en voor schone lucht. De realiteit is dat onze manier van leven de schepping steeds meer in gevaar brengt. Klimaatverandering is niet iets van de toekomst, maar nu al bezig. De ChristenUnie/SGP wil daarom krachtig koers zetten naar een duurzame wereld. We gaan af van fossiele brandstoffen en maken ruim baan voor schone, hernieuwbare energie. Energiebesparing krijgt topprioriteit. We vergroenen de stad, zodat de lucht schoner wordt en Den Haag klimaatadaptiever. We zetten in op een circulaire economie, met grondstoffen die we hergebruiken en spullen die we recyclen en repareren. Zo doen we recht aan de schepping, aan elkaar en aan volgende generaties. 

Den Haag klimaatneutraal

Den Haag klimaatneutraal. De doelstelling blijft om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Daarvoor moeten er nog flinke stappen gezet worden. We investeren extra in isolatie, verduurzaming en vergroening. 

100% fossielvrij. We gaan af van alle fossiele brandstoffen: kolen, gas en olie. In plaats daarvan zetten we in op hernieuwbare energie uit zon, wind, water en aardwarmte.

Duurzaamheidstoets. Duurzaamheid werkt door in alle beleidsterreinen van de gemeente. Daarom komt er een duurzaamheidstoets, waarbij in alle relevante beleidsstukken wordt aangegeven hoe bijgedragen wordt aan een duurzamer Den Haag. Opstellen van concrete tussendoelen naar een CO2-neutrale stad is belangrijk, zodat ook kleine stappen een vast eindpunt hebben. 

Voor de groene stad. Den Haag heeft veel parken en een groot kustgebied. Tijdens de coronacrisis bleek maar weer dat juist dán park, bos en strand een belangrijke functie hebben als mensen verder nergens naar toe kunnen. Aandacht voor de kwaliteit en toegankelijkheid van deze gebieden voor iedereen blijft nodig. 

De natuur stil en schoon en zonder stikstofoverlast. Dit geldt vooral voor de Natura2000-gebieden en de stranden. Geluidsoverlast wordt actief tegengegaan door handhaving. Afval wordt door bezoekers zelf opgeruimd en strandtenteigenaren nemen hun verantwoordelijkheid voor een schoon strand. Zo houden we de Haagse natuur stil, schoon en de kwaliteit van natuur hoog.

Groene speeltuinen en pleinen. Kinderen moeten lekker kunnen buitenspelen en daarom willen we speeltuinen en pleinen vergroenen. In bomen klimmen, spelen in de modder en tussen de struiken: het is goed voor de ontwikkeling van een kind en hun binding met de natuur.

Stadsboerderijen, voedselbossen, buurt- en volkstuinen. We geven stadsboerderijen, voedselbossen, buurt- en volkstuinen de ruimte. Zo ontmoeten mensen elkaar en wordt de leefbaarheid van de stad vergroot. Schoolklassen gaan er op excursie, zodat kinderen leren waar hun voedsel vandaan komt.

Ontmoedig houtstook. We ontmoedigen het verstoken van hout in woonwijken, zeker als het windstil is. Zo beperken we de overlast en verontreiniging door rook in de woonomgeving.

Den Haag circulair

Als stad zetten we volop in op de circulaire economie. Dat betekent dat we inzetten op reductie, hergebruik, recycling en upcycling van grondstoffen. Niets gaat verloren, alles is herbruikbaar.

Opruimdagen uitbreiden. De gemeente breidt de opruimdagen uit om spullen in te leveren en zwerfafval op te ruimen. Benodigdheden voor het verzamelen van zwerfafval worden kosteloos aangeboden door de gemeente en ingeleverde spullen worden hergebruikt of waar nodig gerepareerd. 

Zelf je groen afval verwerken. Iedere inwoner kan een compostbak voor in de keuken, tuin of op het balkon aanvragen. Buurten worden ondersteund bij gezamenlijke initiatieven om uit groen en keukenafval zelf compost te maken.

Machines kunnen afval beter scheiden. De gemeente zet op dit moment vooral in op bronscheiding, waarbij huishoudens zelf het afval moeten scheiden. Inmiddels kunnen afvalverwerkingsmachines afval beter scheiden dan de mens. We zetten daarom in op nascheiding bij het aanbesteden van het volgende afvalverwerkingscontract. 

Herbruikbaar plastic. Op de kermis en bij concerten en festivals wordt vaak wegwerpplastic gebruikt. Den Haag gaat plastic bekers met statiegeld of alternatieven verplichten om plastic afval tegen te gaan en zo de stad schoner te houden.

Iedereen doet mee. Mensen worden gestimuleerd om hun afval te hergebruiken. Bij het afvalbrengstation is het mogelijk om spullen te brengen die gerepareerd moeten worden of naar de kringloop kunnen. Daarnaast wordt geïnvesteerd in repaircafés in buurthuizen, waar je laagdrempelig je kapotte apparaat laat maken. Zo hoeft niets onnodig verloren te gaan. 

Duurzame aanbesteding. Bij aanbesteding door de gemeente wordt als vereiste opgenomen dat de grondstoffen aan het einde van de levenscyclus eenvoudig te scheiden en te hergebruiken zijn. 

Duurzaam ondernemen. We gaan door met het verduurzamen van evenementenlocaties, het vergroenen van daken op bedrijventerreinen en het adviseren van ondernemers met energiescans.

Isoleren en duurzaam wonen

De stijgende energierekening raakt de mensen met de kleinste portemonnee het hardst. We zetten daarom vol in op isolatie van de slechtst geïsoleerde woningen. Daarna volgen maatregelen als zonnepanelen en de inzet van een (hybride) warmtepomp of aansluiting op het warmtenet. 

Isolatiebrigades langs de deur. De succesvolle inzet van de isolatieteams wordt uitgebreid. Deze teams moeten bestaan uit vakmensen van diverse geledingen om tunnelvisie te voorkomen. De gemeente ondersteunt lokale initiatieven om straten en buurten te isoleren zoveel mogelijk, benadert zelf actief vve’s en gaat huis-aan-huis met een offer-you-can’t-refuse om je woning te isoleren. 

Voorkom energiearmoede. Niet elke Haagse inwoner heeft de financiële kracht om zijn huis te verduurzamen. Mensen met een kleine beurs krijgen een bedrag dat ze kunnen besteden om in hun woning het energieverbruik te verlagen op basis van het advies van de isolatiebrigade.

Haal welstand uit de nee-stand. Er wordt meer gedaan om monumenten en huizen met een beschermd stadsgezicht energiezuiniger te maken. Door samen met de welstandscommissie naar slimme oplossingen te zoeken, deze te realiseren, de historische schoonheid te bewaren én energie te besparen. Het wordt makkelijker voor eigenaren van een monumentaal pand om een lening af te sluiten voor het isoleren van een woning en het realiseren van andere energiebesparende maatregelen.

Een verbouwing om warm van te worden. Natuurlijke vervangmomenten, bijvoorbeeld het plaatsen van nieuwe kozijnen, grijpen we aan om het belang van isoleren en andere verduurzamingsmaatregelen onder de aandacht te brengen. Daarom wordt informatie over isolatie aangeboden bij bouwwinkels. 

Sociaal geïsoleerde woningen. Er is een grote opgave voor woningcorporaties als het gaat om het verduurzamen van de sociale woningvoorraad. Woningen met het slechtste energielabel worden als eerste aangepakt. Met woningcorporaties spreken we af dat alle sociale huurwoningen in 2040 energieneutraal (nul-op-de-meter) zijn, waarbij de woonlasten gelijk blijven.  

Energietransitie betaalbaar voor iedereen. Mensen met een kleine beurs krijgen niet de volle rekening van de hogere energieprijzen en de verduurzaming van de stad. Overschakelen naar een duurzaam warmte-alternatief ís duur en kan niet door iedereen zomaar worden opgebracht. Daarom springt de gemeente bij waar noodzakelijk. 

Gebruik lokale schone bronnen. Overschakelen van aardgas op alléen elektriciteit is niet slim gezien de krapte op het elektriciteitsnet. Daarom blijven we als Den Haag inzetten op lokale bronnen, zoals geothermie, aquathermie en warmte- en koudeopslag.

Geen fossiele restwarmte voor Den Haag. We zijn tegen de Leiding door het Midden, ook wel de WarmtelinQ genoemd. De WarmelinQ is niet duurzaam en de aanleg ervan zorgt bovendien voor veel overlast in toch al kwetsbare wijken zoals Transvaal en Moerwijk.  

Particuliere verhuurders verduurzamen ook. Particuliere verhuurders worden actief gestimuleerd om hun huizen te verduurzamen, bijvoorbeeld door te isoleren. Als zij geen stappen maken om hun huizen te verduurzamen, dan krijgen zij vanaf 2025 geen verhuurdersvergunning meer voor het verhuren van hun panden. 

De buurt eigenaar van energie. Per wijk worden wijkenergieplannen opgesteld, samen met bewoners en bedrijven. Hierin staat helder welke keuzes er gemaakt kunnen worden in de wijk om energieneutraal te worden. Wat de ChristenUnie/SGP betreft kunnen bewoners en bedrijven voor 50% eigenaar worden van een lokale energie- of warmteopwekker; zo versterken we de betrokkenheid en participatie en profiteren meer mensen mee. 

Burgers praten mee. Een representatieve groep buurtgenoten wordt uitgenodigd om mee te praten over de wijkenergieplannen. De informatie van wetenschappers en experts wordt in begrijpelijke eerlijke taal gebracht, zodat alle deelnemers de juiste keuzes kunnen maken voor hun wijk.

Warm door warmtenetten. Het is belangrijk dat consumenten goed beschermd worden tegen hoge warmteprijzen en keuzevrijheid hebben als het gaat om de leverancier van warmte. We waken ervoor dat warmte-aanbieders door hun monopoliepositie de prijs opdrijven. Daarom zetten we in op participatie en zeggenschap vanuit de buurt en kijken we naar coöperatieve modellen van warmtenetten.

Het leidingnet blijft voor de toekomst. We hebben een van de beste leidingnetten ter wereld. Het is een enorme desinvestering om deze weg te halen, terwijl we niet weten of we het mogelijk weer nodig hebben in de toekomst voor bijvoorbeeld waterstof. Het leidingnet blijft daarom voorlopig liggen.

Iedereen doet mee

Initiatieven uit de stad laten zien dat veel mensen enthousiast zijn om hun huis te verduurzamen. De gemeente ondersteunt daarom deze initiatieven waar het kan. 

Zet in op lokale energie. Lokale energieprojecten, zoals warmtewinning uit grachtenwater of aardwarmte, hebben prioriteit en ondersteunen we met expertise en het verlagen van drempels voor vergunningaanvragen. 

Bouw een Den Haag voor de toekomst. Bij grootschalige bouwprojecten en werkzaamheden, zoals in Zuidwest, houden we rekening met de energietransitie. We zorgen voor een verzwaard elektriciteitsnet geschikt voor piekvermogen van zon en wind, voldoende laadpalen en ruimte voor deelmobiliteit.

Extra subsidie voor zonne-energie. Subsidie op de installatie zonnepanelen en zonneboiler wordt nu landelijk geregeld. De gemeente stimuleert dat verder met een extra bijdrage van 30% op het subsidiebedrag voor iedereen met een Ooievaarspas.

Grote daken verhuren binnen coöperatie. Daken met veel m2 kunnen ook veel energie opleveren. De gemeente stimuleert initiatieven waarbij bewoners en bedrijven zich verenigen in een coöperatie om gezamenlijk zonnepanelen aan te leggen en te profiteren van de energie. 

Elke auto als batterij. Zon- en windenergieopwekking leveren niet constant stroom. Hierdoor kan er een stroompiek of dip komen en dat willen we niet. Daarom stimuleren we slimme bi-directionele laadpalen in de straten, waardoor accu’s van gekoppelde elektrische auto’s de reserve van het elektriciteitsnet worden. Elektrische auto’s leveren dan energie aan het elektriciteitsnet in tijden van schaarste en worden (soms zelfs gratis) geladen bij een overschot.

Waterstof als kans. Het gebruik van groene waterstof wordt aangemoedigd waar dat kan. De gemeente gaat hiervoor een actieve samenwerking aan met het H2-Platform om waterstof als alternatief voor energieverbruikers, zoals stadsbussen en bedrijventerreinen, verder te omarmen.

Groen en klimaatrobuust

Steeds vaker zijn hevige regenbuien de oorzaak van straten die blank staan. In de toekomst komt er vaker extreem weer en de stad moet daarop worden voorbereid. We gebruiken regenwater, vergroenen de stad, maken van hitte-eilanden oases en maken groene verbindingen in de stad om de natuur en biodiversiteit te versterken.

Regenwater opvangen. Om met name tijdens hoosbuien regenwater op te vangen, zorgen we voor voldoende waterberging. Tijdens een watertekort gebruiken we dit regenwater om bomen en ander groen te bewateren. We houden ons aan onze zorgplicht als het gaat om grondwateroverlast in bijvoorbeeld de Vogelwijk en Bezuidenhout.

Iedere regenpijp een regenton. Buurten of inwoners kunnen een gratis regenton aanvragen om regenwater op te vangen. Dit water kan dan weer gebruikt worden. 

Overlast beheersbaar. Tijdens vervanging van het riool (werk-met-werk) wordt de regenwaterafvoer afgekoppeld van het riool in wijken waar dat kan. Riolen raken hierdoor minder overbelast en zijn toekomstbestendiger.

We bouwen klimaatbestendig. Een huis bouw je niet voor vier, tien of twintig jaar maar voor de lange termijn. Water en bodem zijn sturend voor hoe en waar we huizen bouwen.

Aan de Haagse grachten. Het Haagse grachtenstelsel is al honderden jaren een ‘natuurlijke’ regenwaterafvoer en biedt kansen voor toerisme. Daar waar werkzaamheden zijn, wordt gekeken hoe dit gecombineerd kan worden met het uitbreiden van het Haagse grachtennet.  

Groene verbindingen. Sommige parken in Den Haag, zoals het Haagse Bos en de Scheveningse bosjes, worden door verkeerswegen van elkaar gescheiden. Groene gebieden en parken worden waar mogelijk met elkaar verbonden. Naast vergroening zorgt dit ook voor een veilige oversteekplek. 

Verstening actief blijven tegengaan. Inwoners-met-tuin worden gestimuleerd om meer groen en minder grijs te denken. Met ‘Operatie Steenbreek’ houden we bewoners gezonder, de straten droger en de stad in de zomer minder warm. Asfalt of klinkerbestrating op parkeervakken wordt vervangen door grastegels. We gaan door met de babyboom, waarbij nieuwe ouders een gratis boom wordt aangeboden. 

Van hitte-eiland naar oase. Versteende stadskernen zijn zomers onleefbaar door de hitte. Voor deze hitte-eilanden komt er een versnelde aanpak met onder andere het vergroenen van geschikte daken, het planten van bomen en het maken van verticale geveltuinen. Insecten krijgen hier met recht een rustplaats.

Samen kleuren we de stad groen. Elke straat maakt, met een goed plan, kans op een kleine bijdrage voor de vergroening voor de straat. Bewoners krijgen dan zelf de taak om het groen bij te houden en zwerfafval op te ruimen. Zo kleuren we samen de stad groen.

Groene infrastructuur. Als het gaat om het meer klimaat adaptief maken van infrastructuur is er nog een wereld te winnen. We zetten onder andere in op groene bushokjes, waterdoorlatende parkeerplaatsen, klimaatbestendige bruggen, groen asfalt en fietspaden van gerecycled plastic. 

Maak vaart met de Erasmusvaart. De Erasmusvaart is een goede oplossing voor het verbeteren van de waterberging in de regio. Daarnaast draagt het bij aan biodiversiteit en kan het een mooie toeristische verbinding vormen tussen het Westland en Den Haag. De gemeente pakt de handschoen op en werkt samen in de regio om de Erasmusvaart te realiseren.

Fietsers en voetganger op 1

De fiets bepaalt. Om het fietsen nog meer te stimuleren, zorgen we voor nieuwe sterfietsroutes, verbetering van fietsroutes en de fietsveiligheid. Ook innovaties, zoals regensensoren bij verkeerslichten zodat fietsers bij regen voorrang hebben, worden getest en waar mogelijk toegepast. Net als vaker groen voor fietsers in de spits, met name bij drukke kruisingen.

Genoeg ruimte op het fietspad. Steeds meer voertuigen, zoals de e-scooter, de e-bike en de speed pedelec maken gebruik van het fietspad. Dit zorgt soms voor gevaarlijke situaties. Er wordt beleid gemaakt waarbij gekeken wordt wie waar fietst en hoe de veiligheid op de fietspaden verbeterd kan worden. De snorfiets gaat, met helm, op de rijbaan rijden. 

Maak van een voetpad geen struikelblok. Er komt een integrale scan van alle voetpaden in Den Haag om te zien of ze voor iedereen toegankelijk zijn. Zo wordt gekeken of overal op- en afritbanden zijn voor rolstoelen, rollators en kinderwagens. En er wordt gekeken of overhangend groen en geparkeerde fietsen en scooters het gebruik van het voetpad niet belemmeren. 

Winkels open, fietsers lopen. Tijdens de openingstijden van winkels zijn er geen fietsers toegestaan in de Grote Marktstraat, mits het alternatief via de Gedempte Gracht en Gedempte Burgwal heringericht is als fietsstraat. De spaghetti op het Spui wordt aangepakt om een veilige oversteekplek te realiseren.

Den Haag fietsvriendelijk. Bij de met borden aangegeven ‘fietsonvriendelijke’ plekken komen contactgegevens en informatie over wanneer een fietsonvriendelijke plek wordt aangepakt. 

OV-fiets op de bus. OV-fietsen kunnen nu alleen bij de stations worden gehuurd. Soms is de afstand naar de eindbestemming net te ver en is ‘tussenvervoer’ met de bus nodig. We moedigen stads- en streekbusvervoerders aan om OV-fietsen ook mee te nemen. Zo wordt bijvoorbeeld ook Vroondaal met het huidig OV-aanbod beter bereikbaar.

Weesfietsen. De gemeente laat het ophalen en klaarmaken voor hergebruik van weesfietsen over aan sociaal ondernemers op dit gebied, zoals Stichting Leren Doen en 50/50 van het Leger des Heils.  

Goed openbaar vervoer voor iedereen en overal

Beter trein-, tram- & lightrailnetwerk. Zowel richting Scheveningen als richting het Westland wordt het OV-netwerk opgewaardeerd. De tramtunnel wordt op termijn doorgetrokken richting Leyenburg. Kijkduin krijgt een eigen tramhalte, een aftakking na de Heliotrooplaan. We gaan inzetten op een ondergrondse metroverbinding naar Scheveningen langs het Koningstracé. Madurodam wordt daarbij een tophalte. Er komt geen tram over de Westduinweg.

Goede P&R. We gaan de P+R plaatsen aan de randen van de stad - met name waar de 3,4- en E-lijn langskomen - verbeteren en er meer van aanleggen, zodat meer bezoekers zonder auto de stad in gaan.

Op reis? Pak de trein! We zetten volop in op een rechtstreekse treinverbinding naar Brussel en Duitsland.  

Alle OV toegankelijk voor iedereen. Veel tramlijnen zijn al voor iedereen toegankelijk. We zorgen ervoor dat ook op de laatste tramlijnen snel toegankelijke trams komen. Samen met HTM en MRDH zorgen we ervoor dat ook de bussen rolstoeltoegankelijk zijn. 

Zuidwestlandcorridor. We gaan investeren in een snelle verbinding met het Westland, bijvoorbeeld door het aanleggen van een vrijliggende busbaan voor een snelbusverbinding tussen Den Haag en het Westland of op termijn een lightrail, met als eindpunt een station aan de metrolijn Rotterdam-Hoek van Holland en eventueel de boot naar het Verenigd Koninkrijk.

Bussen zonder diesel of LNG. HTM rijdt op een enkele lijn elektrisch en op de andere lijnen met LNG. Het busvervoer moet komende jaren overschakelen naar alternatieven, zoals elektriciteit of waterstof. Den Haag ondersteunt, samen met de provincie en MRDH, de OV-bedrijven bij het ontwikkelen van de benodigde laadinfrastructuur.

Goede omgang met de auto

Veiligere inrichting wegen en kruisingen. De gemeente Den Haag gaat inventariseren bij inwoners wat gevaarlijke kruisingen en wegen zijn. De meest gevaarlijke kruisingen en wegen worden met voorrang veiliger gemaakt.

Aanpak Zevensprong. Op de Zevensprong (kruising De La Reyweg/Loosduinsekade/Regentesselaan) wordt onderzocht of en hoe de tram onder de grond kan worden gebracht, zodat de doorstroom van fietsers en auto's verbetert. 

Hardrijder, je bent gezien én gehoord. De gemeente pleit bij het Openbaar Ministerie voor meer flitspalen in Den Haag en komt met een lijst van hotspots om deze flitspalen als eerste te plaatsen. Daarnaast gaat Den Haag, zodra dit juridisch mogelijk is, een geluidsflitser plaatsen op plekken waar veel geluidsoverlast door harde motoren wordt ervaren, bijvoorbeeld op de boulevard, de Westduinweg en de Waldeck Pyrmontkade. 

30 km/h tenzij. 30 km/h per uur wordt de norm op niet-doorgaande wegen. Zo worden wegen veiliger.  

Gratis parkeren op zon- en feestdagen. Zondag is een rustdag, waarop veel mensen naar de kerk of op familiebezoek gaan. Betaald parkeren mag dan geen spelbreker zijn. Parkeren op zon- en feestdagen wordt gratis. 

Voorwaarden tweede parkeervergunning. In onze drukke en groeiende stad is een tweede parkeervergunning niet langer vanzelfsprekend. Uitzonderingen daargelaten wordt er in wijken met een parkeerdruk boven de 90% in principe geen tweede parkeervergunning meer uitgegeven. De tweede vergunning wordt bovendien duurder.

Minder blik op straat. De inkomsten uit betaald parkeren worden ingezet voor parkeervoorzieningen, zoals ondergrondse garages. Hiermee wordt het onderhoud aan de automatische berging aan de Apeldoornselaan bekostigd. In dichtbevolkte wijken, zoals Leyenburg, wordt onderzocht wat de mogelijkheden voor een ondergrondse garage zijn. 

Zet in op duurzaam vervoer. Bij aanbestedingen wordt er ingezet op zo duurzaam mogelijk vervoer. We besluiten hierbij niet vooraf welke vorm van vervoer het meest duurzaam is, maar wachten de uitkomst van de aanbesteding af. 

Bewoners kunnen parkeren op Scheveningen. In de zomer is het voor bewoners van Scheveningen vaak een drama om te parkeren in de buurt. We onderzoeken daarom of bewonersparkeren een goede oplossing is. Parkeren in woonstraten wordt in de zomermaanden gemaximeerd tot een half uur en in winkelstraten tot een uur. 

Geen auto van de baas in woonstraten. In veel buurten zie je werkauto’s of auto’s van uitzendbureaus overnachten, ook in het weekend. Met name in buurten met een hoge parkeerdruk leidt dit tot veel ergernis en parkeeroverlast. We kijken hoe we deze auto’s kunnen laten parkeren aan de randen van de stad of op bedrijventerreinen. 

Geef bewoners een stem. In wijken waar wordt overwogen om betaald parkeren in te voeren of parkeerplaatsen weg te halen, worden wijkbewoners uitgebreid betrokken. Zij mogen actief meedenken over de toekomst van de auto in hun wijk.  

Eerlijk zullen we alles delen. De komende jaren blijft de gemeente investeren in het gebruik van deelauto’s. Straten worden actief gestimuleerd en ondersteund bij het opzetten van een deelautocoöperatie. Er komen parkeervakken voor deelscooters op drukke plekken en er wordt kritisch gekeken naar de uitgifte van nieuwe vergunningen voor het aanbieden van deelscooters.