Advies aan verkenner

Logo-vierkantdinsdag 03 april 2018

Vanochtend hebben Pieter Grinwis en Judith Klokkenburg een gesprek gevoerd met de verkenner voor een nieuwe coalitie, de heer Wiegel. Na afloop hebben zij onderstaande brief met aandachtspunten van de ChristenUnie/SGP overhandigd.

Den Haag, 3 april 2018

Betreft: coalitievorming en -akkoord

Geachte heer Wiegel,

Hartelijk dank voor de mogelijkheid om met u te spreken in het kader van uw verkenning van een stabiel Haags college, waarmee recht wordt gedaan aan de verkiezingsuitslag en dat kan rekenen op een vruchtbare samenwerking met de gemeenteraad. Hierbij doen wij u een aantal van de gedeelde overwegingen tevens op schrift toekomen.

Het ligt wat de ChristenUnie/SGP gelet op de verkiezingsuitslag voor de hand als de vier grootste fracties van de raad een serieuze poging wagen een stabiel college te vormen. Hoe dit waagstuk ook afloopt, eerst en vooral is het van belang dat er een college wordt gevormd met liefde voor Den Haag en haar inwoners, dat het goede zoekt voor onze stad en zich inzet voor haar bloei. En welke coalitie er uiteindelijk ook ontstaat, het is hoe dan ook zaak dat de hieronder beschreven grote opgaven en aandachtspunten een plek krijgen in het coalitieakkoord én vooral daadkrachtig ter hand worden genomen, in nauwe samenspraak met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, kerken en/of andere partijen.

Grote opgaven voor onze stad

De gemeente Den Haag staat de komende jaren voor een aantal grote uitdagingen. Een drietal springen er wat betreft de ChristenUnie/SGP uit. Allereerst de woningbouwopgave in onze groeiende stad, waarbij het zowel moet gaan om het bouwen van voldoende kwalitatief hoogwaardige (gezins)woningen voor de middenklasse als om het verkleinen van de groeiende tweedeling tussen zand en veen, wat actief ingrijpen van de gemeente behoeft, aangezien zowel de werking van de markt als landelijke wetgeving leidt tot toenemende segregatie. Het nieuwe coalitieakkoord zal derhalve afspraken moeten bevatten, waarin doorklinkt dat deze toenemende segregatie niet van één kant kan worden opgelost, zoals het beter spreiden van sociale huurwoningen over de stad en het toevoegen van middeldure woningen in met name Den Haag Zuidwest.

Ten tweede de implementatie van het lokale Klimaatpact c.q. het voortvarend oppakken van de energietransitie en het klimaatbestendiger maken van Den Haag, waarbij het de uitdaging is álle burgers daarbij te betrekken en ‘energiearmoede’ te voorkomen. Ten derde is het zaak om onze groeiende stad de komende decennia bereikbaar te houden. Concreet komt het er deze collegeperiode op aan een begin te maken met de uitvoering van de zogenoemde OV-schaalsprong.

Belangrijke aandachtspunten ChristenUnie/SGP

Verder zijn wat betreft de ChristenUnie/SGP belangrijke aandachtspunten voor het coalitieakkoord:

  • Gefaseerde beëindiging raamprostitutie. Het is treurig dat in de internationale stad van vrede en recht dagelijks vrouwen gebruikt en misbruikt worden in de raamprostitutie. Deze dient dan ook gefaseerd beëindigd te worden. De sluiting moet hand in hand gaan met het bieden van toekomstperspectief aan de vrouwen die in de prostitutiestraten werken, zoals het bieden van traumahulp en van ondersteuning bij het vinden van huisvesting en waardig werk.
  • Waardig ouder worden – aanpak eenzaamheid. De ChristenUnie/SGP vindt het belangrijk dat iedereen waardig oud kan worden in Den Haag. Goede en betaalbare zorg en eenzaamheidsbestrijding zijn daarbij onmisbaar. Daarom dient de huidige eenzaamheids-aanpak te worden gecontinueerd en uitgebreid, met name op het gebied van zingeving.  Tevens dienen er voldoende middelen beschikbaar te zijn voor de (thuis)zorg en is het van belang dat de toegang tot dagbesteding en ondersteuning (financieel) laagdrempelig is.
  • Aanpak van schulden. Te veel Haagse burgers hebben te kampen met problematische schulden. Daarom is een betere schuldpreventie nodig, snellere en eerder toegankelijke schuldhulpverlening, een eerlijk (gemeentelijk) incassobeleid en inzet om escalatie van schulden te voorkomen.
  • Versterk de Scheveningse (vissers)haven. Den Haag kent 45 woonwijken en slechts 1 haven. Deze unieke haven aan de Noordzee moeten we, ook met het oog op de werkgelegenheid, koesteren. Hiervoor is het noodzakelijk om geen nieuwe woning- en hotelbouw te realiseren in het havengebied om zo meer ruimte te houden voor maritieme bedrijvigheid, ook op lange termijn.

Tot slot

Met Groep de Mos als grootste partij van Den Haag, heeft bij uitstek de partij van de gewone man/vrouw de lokale verkiezingen gewonnen. Dat verdient niet alleen een felicitatie. Dat vraagt wat betreft de ChristenUnie/SGP ook van het nieuwe stadsbestuur dat het niet alleen behoorlijk en resultaatgericht bestuurt, maar vooral ook responsief van karakter is. Dat betekent echt luisteren naar bewoners, ze eerder (laten) betrekken bij projecten en niet alleen als het uitkomt de opinie van bewoners mee laten wegen. Daarbij acht de ChristenUnie/SGP het wenselijk dat het nieuwe college de raad met eenzelfde open houding tegemoet treedt als het oude college over het algemeen deed de afgelopen raadsperiode, zodat er ruimte is voor gezond dualisme.

Ik wens u wijsheid bij uw verdere verkenning en Den Haag een bestuur dat zich inzet voor de vrede en bloei van onze stad.

Met de meeste hoogachting u vriendelijk groetend,

Pieter Grinwis

Fractievoorzitter ChristenUnie/SGP Den Haag

« Terug

Reacties op 'Advies aan verkenner'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.