Bijdrage ChristenUnie/SGP Begrotingsraad – Voor héél Den Haag 

Pieter Grinwisdonderdag 08 november 2018

Voorzitter,

“Elf jaar werken in de Schilderswijk heeft mij geleerd dat dit land wordt bestuurd door mensen die wel kijken naar wat goed is voor het land, maar die niet het welzijn voor ogen hebben van individuen die soms geen kant op kunnen”, aldus diaken Ronald van Berkel gisteren in een mooi interview in AD Den Haag. Een uitspraak die beklijft. Een uitspraak die je raakt. Een uitspraak die je aan het denken zet. Natuurlijk aan Hayarpi en haar familie in de Bethelkapel bij de nu al meer dan 300 uur durende kerkdienst. Aan zoveel andere medemensen. En aan de overheid en haar beleid.

Natuurlijk heeft de overheid bij het maken en uitvoeren van beleid voor zeg 100 schapen een bijzondere verantwoordelijkheid voor de 99, en is die ene die verdwaalt, om wat voor reden dan ook, voor een overheid vaak moeilijk te bereiken. En toch kiest de kerk, in dit geval de Bethelkapel, voor die ene. Zo ook Ronald van Berkel. Hij was voor bewoners in de wijk vaak de laatste strohalm. Zo ook Jezus, die steeds weer achter die ene aanging, zodat ze het alle honderd zouden redden.

Voorzitter, deze spanning tussen de stad als geheel en de gehele stad, tussen de 99 en die ene, die spanning moeten we iedere keer weer toelaten als we beleid maken, uitvoeren en beoordelen. Als we bezig zijn met de toekomst van de stad waar we zo van houden. 

Voor ieders welzijn

Daarmee kom ik als vanzelf bij mijn eerste onderwerp bij de voorgenomen bezuinigingen op het welzijnswerk. Voorzitter, u mag best weten, ik heb daar zorgen over. Niet omdat een grote welzijnsorganisatie misschien niet met net wat minder toe kan, maar wel omdat ik vuurbang ben dat we met de welzijnsbezuinigingen, die in korte tijd oplopen naar € 8 miljoen per jaar, kwetsbare individuen én vrijwilligers in deze stad in de kou laten staan. Hebben mijn collega’s, die getekend hebben voor deze bezuiniging, goed het welzijn voor ogen gehad van misschien wel kwetsbare individuen die erg geholpen zijn met het welzijnswerk? Heb ik daar zelf wel genoeg oog voor?

Natuurlijk zie ik dat het college niet alleen afbreekt voor € 8 miljoen per jaar, maar ook opbouwt voor € 2,5 miljoen per jaar. Dat het de focus legt op kleinschalig welzijnswerk en dat initiatieven en organisaties als de Schilderswijkmoeders en De Mussen daar baat bij hebben. Maar ik wacht nog steeds op het antwoord hoe het welzijnswerk er in de toekomst concreet uit gaat zien. Wat de consequenties van de voorgenomen bezuinigingen zullen zijn? Welk probleem hiermee wordt opgelost? Het college kan die vragen maar niet beantwoorden. Maar voorzitter, regeren is toch geen vooruitschuiven?

Nou ja vooruit, het eerste miljoen is makkelijk toegedeeld. Bij de welzijnsorganisatie die de afgelopen jaren steeds gebuffeld heeft haar reservepositie op het vereiste peil te brengen en te houden, daar doet de verantwoordelijk wethouder een greep uit de reserve. Is dat nou bezuinigen met een visie? Zeg gewoon ronduit welk welzijnswerk overbodig is. Wat wel een onsje minder kan volgens het college. En ik kan er nog inkomen ook dat er tijd nodig is voor een goed en doorwrocht bezuinigingsplan. Maar om die tijd uit andermans zak te betalen, dat is wel heel goedkoop. Bovendien zal die reserve, die ten minste 15% moet bedragen, nog heel hard nodig kunnen zijn om sociale plannen te kunnen betalen. Gelukkig wordt de intensivering van € 2,5 miljoen van dit college in kleinschalig welzijnswerk in 2019 pas in de loop van volgend jaar ingevuld, dus is er ruimte om het college en de welzijnsorganisaties tijd te gunnen voor die visie, zonder nu al een greep uit de reserves te doen.

Daarom dien ik samen met collega’s Balster en Wijsmuller een amendement in, waarmee het miljoen dat bezuinigd wordt, gehaald wordt uit het intensiveringsbudget.

Veilige toekomst

Voorzitter, als iets mijn fractie zorgen baart is het het binnendringen van de onderwereld in ons dagelijkse leven, in onze buurten en straten. En dan gaat het met name over drugscriminaliteit. Nu hoor ik een aantal van mijn progressieve collega’s denken. Ja ja, daar heb je weer iemand van de ChristenUnie/SGP die gaat preken tegen drugs. Iemand die niet verder is gekomen dan wat “protestantse cocaïne voor een gereformeerde junk” (pepermunt). Nou, ik zal u verklappen, ik bevind mij in onverdacht gezelschap vanmiddag: nota bene onze D66-wethouder meneer Van Asten tweette namelijk na een drugsafvaldumping in de Bosjes van Pex in september: “Denk even aan deze puinhoop als je weer gezellig een pilletje neemt om te feesten.” Precies voorzitter, vraag en aanbod houden verband met elkaar. Ik zou zeggen: houd dat vast, bij een effectieve aanpak van ondermijning, maar ook bij de inzet van het college voor een gezonde stad. En mind you, vanmorgen zijn er weer 49 jerrycans gevonden in de Bosjes van Pex. De schrik slaat je immers om het hart als je weet dat bij één op de vier hartinfarcten bij volwassenen tussen de 18 en 45 jaar cocaïne in het spel is, om maar één illustratie te geven.

Voorzitter, het doet me overigens deugd dat deze coalitie echt zijn tanden wil zetten in de ondermijning van onze samenleving en van ons openbaar bestuur, getuige de afspraken in het coalitieakkoord. Ik zie uit naar de uitwerking in het toegezegde nieuwe veiligheidsplan. Graag geef ik ter inspiratie wat ideeën mee. Immers de gemeente moet alle instrumenten die effectief zijn inzetten om ondermijning tegen te gaan. 

1. Allereerst de bewustwording onder burgers, ambtenaren en politici. Afgelopen weekend werd er dankzij een oplettende bewoner nog een als autowasserij vermomde cocaïnewasserij opgerold. Van dat soort bewoners willen we er natuurlijk meer. Daarom de volgende motie met als samengevat dictum:

Verzoekt het college:

bij het integraal veiligheidsplan naast algemene noties over de aard en omvang van ondermijning in Den Haag ook mee te nemen hoe ondermijning in de gemeente wordt ondervangen en hoe de voorlichting aan en weerbaarheid van ondernemers, woningcorporaties, hulpverleners, brancheorganisaties en burgers kan worden verbeterd.

2. Dan de winkeltjes en etablissementen, waarvan we ons allemaal wel eens afvragen: is het daar wel kosher. Want wat zijn het er veel: belwinkels, kapsalons, noem maar op. Niet voor niets merkt de gemeente dit soort branches aan als risicobranches. Het college overweegt meerdere branches vergunningplichtig te maken, en bij de shishalounges gaat het ook concreet gebeuren. Een mooie kans om door te pakken. Niet omdat een ondernemer in zo’n branche bij voorbaat van louche praktijken moet worden verdacht, maar wel omdat we de risico’s in onze stad op waarde dienen te schatten en we een effectieve aanpak van ondermijning willen. Daarom de motie met als samengevat dictum: 

Verzoekt het college:

  • in het onderzoek naar de uitbreiding van de vergunningplicht te kijken waar oververtegenwoordiging aan de orde is;
  • indien het onderzoek daar aanleiding toe geeft, met voorstellen te komen om deze branches vergunningplichtig te maken, zodat standaard een Bibob-toets kan plaatsvinden.

3. Er is bij de aanpak van ondermijning, en dat is heel goed, specifiek aandacht voor onze Scheveningse Haven. Vrijwel alle gemeenten met een serieuze haven hebben specifieke maatregelen gericht op ondermijning in de haven, vaak gericht op het tegengaan van smokkel. Maar we moeten alles op alles zetten om een waterbedeffect tussen havens te voorkomen. Daarom de motie met als dictum

Verzoekt het college in overleg te treden met andere gemeenten met een Noordzeehaven en het Rijk om te komen tot een samenhangende bestrijding van ondermijnende activiteiten in havengebieden.

Voorzitter, nog snel een laatste punt voor een veilige én gezonde toekomst, namelijk over lachgas. Ik weet niet over hoeveel patronen u al gestruikeld bent in onze stad sinds u hier burgemeester bent, maar ik bijvoorbeeld gisteren nog over een hele opengescheurde zak met die ondingen, vlak voor de school, waar ik mijn kinderen naar toebracht. Een signaal dat het gebruik van dit genotsmiddel hand over hand toeneemt, en het is niet zonder gezondheidsrisico’s. Daarom een motie met als dictum:

Verzoekt het collegete onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om, al dan niet in overleg met winkeliers, horecagelegenheden en organisatoren van evenementen, het gebruik van lachgas te ontmoedigen en daarbij in ieder geval te kijken naar een aantal hier opgesomde maatregelenen in gesprek te gaan met het Rijk om te pleiten voor meer mogelijkheden om de verkoop en het gebruik van lachgas aan banden te kunnen leggen.

Toekomst voor ons erfgoed

Voorzitter een stad met toekomst is zuinig op zijn erfgoed. Ik ben blij met de toezegging van de wethouder om op zoek te gaan naar geld voor een herindexatie richting de vier ton voor het onderhoudsfonds voor die kerkgebouwen. Daarnaast weet ik dat de wethouder inmiddels in overleg is met de eigenaar van de Grote Kerk maar wil ik hem nog graag een motie meegeven ter aanmoediging;

  • spreekt uit dat de Grote Kerk van grote religieuze, culturele, historische en sociaalmaatschappelijke waarde is voor Den Haag;
  • verzoekt het college in overleg te treden met de PGG om tot een succesvolle en duurzame exploitatie van de Grote Kerk te komen, waarbij aandacht is voor de religieuze, culturele, historische en sociaalmaatschappelijke functie van het kerkgebouw en daarbij ook te kijken naar verschillende mogelijkheden die u volledig in de motie kunt vinden.

Voor een toekomst die financieel en economisch gezond en groen is

Voorzitter, “Geld doet wonderen, vooral als het een hoop is” zong Wim Sonneveld al. En € 2,5 miljard is een hele hoop. De vraag is: verrichten we er de goede wonderen mee. Is € 31 miljoen extra voor het cultuurcomplex hiernaast met z’n verkeerde kolommen goed besteed? Verrichten we met de € 14,5 miljoen voor bedrijfsverzamelgebouw De Titaan op de Binckhorst het juiste wonder? En waarom dan niet een paar miljoen voor de renovatie van de visafslag? Die hadden er al lang moeten liggen, zodat de renovatie al was gestart. Daarom de motie boter bij de visafslag:

verzoekt het college een bijdrage te leveren aan de renovatie van de visafslag, zodat deze spoedig van start kan, en daarvoor zo nodig bijvoorbeeld dekking te vinden in het Economiefonds of in de structurele impuls economie.

Dan Eneco. Het is nog de vraag of we in 2020 kunnen beschikken over de Enecomiljoenen. Mocht de verkoop na dat jaar plaatsvinden, kunnen we nog langer genieten van het dividend van dit mooie bedrijf. Vanaf 2020 is dit dividend echter niet meer ingeboekt. Wat is logischer om het dividend van een energiebedrijf te steken in de energietransitie. En daarom de motie met als dictum:

verzoekt het college eventuele te ontvangen niet ingeboekte Eneco-dividenden in te zetten ten behoeve van de energietransitie.

 Als derde financieel punt nog een zorg. De provincie wijst de gemeente in haar brief Financieel toezicht op een structureel negatief resultaat van 14,5 miljoen euro en wijst daarbij ook naar het Jeugddomein. Mijn vraag aan het college is helder: neem de zorg van de provincie, en ons, weg. Als het niet klopt: des te beter, maar schrijf het dan snel op. En als de provincie het wel bij het rechte eind heeft, los het op en wel zo snel mogelijk. Graag een reactie.

Voor een woonstad met toekomst

Voorzitter, ik kom op mijn laatste, mijn misschien wel belangrijkste thema. Een eigen huis, een plek onder de zon. Is die plek er nog voor mensen, voor jongeren in Den Haag en Scheveningen? Is er toekomst voor jonge mensen die een woning willen kopen? Is er toekomst voor het gezin dat een betaalbaar huis met een al dan niet gemeenschappelijk tuintje onder de zon wil? De vraag stellen, is hem beantwoorden. 

Voorzitter, ik zou zo tien moties in kunnen dienen bij dit onderwerp. Geen zorgen, dat ga ik niet doen. Ik weet dat wethouder Revis bezig is met het schrijven van een woonagenda, waarmee de vorig jaar vastgestelde Woonvisie wordt geactualiseerd. En ter inspiratie heb ik een discussienota voor hem meegebracht met 10 aanbevelingen. Aanbevelingen waarin ik hem niet vraag extra geld te gaan uitgeven, maar de goede prikkels in onze ontploffende woningmarkt uit te delen. En daarbij heb ik net als de wethouder niet gekeken naar wat nu rechts of links woonbeleid is, maar naar wat onze stad nu nodig heeft en wat werkt. Met als leitmotiv: een huis is om in te wonen, niet om aan te verdienen.

(overhandigen discussienota ‘Voor een woonstad met toekomst’)

Slot 

Voorzitter ten slotte of het nu over wonen, welzijn of veiligheid gaat, ik roep het college op oog te hebben en houden voor alle honderd schapen en die ene niet uit het oog te verliezen. Ik wens ze daar zegenrijke wijsheid bij.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
amendement welzijnsbezuiniging 2019 opvangen vanuit intensiveringsbudget.pdf143,8 kBapplication/pdfdownload
motie boter bij de visafslag.pdf146,3 kBapplication/pdfdownload
motie dividend Eneco in 2020 en later oormerken voor energietransitie.pdf151,6 kBapplication/pdfdownload
motie gezamenlijke aanpak ondermijning met gemeenten met een Noordzeehaven.pdf154,0 kBapplication/pdfdownload
motie ondersteun succesvolle exploitatie grote kerk.pdf257,6 kBapplication/pdfdownload
motie ontmoedig lachgasgebruik.pdf183,0 kBapplication/pdfdownload
motie uitbreiding vergunningplichtige branches.pdf154,5 kBapplication/pdfdownload
motie zicht op ondermijning en mogelijkheden voor bestrijding.pdf172,7 kBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug

Reacties op 'Bijdrage ChristenUnie/SGP Begrotingsraad – Voor héél Den Haag '

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Eerdere nieuwsberichten > 2018

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart