Advies aan verkenner

Logo-vierkantwoensdag 09 oktober 2019 17:49

Vanmiddag hebben Pieter Grinwis en Judith Klokkenburg een gesprek gevoerd met de verkenner voor een nieuwe coalitie, de heer De Bruijn. Na afloop hebben zij onderstaande brief met aandachtspunten van de ChristenUnie/SGP overhandigd.

Den Haag, 9 oktober 2019

Betreft: coalitievorming en -akkoord

 
Geachte heer De Bruijn,

Dank voor de mogelijkheid om met u te spreken in het kader van uw verkenning naar een stabiel Haags college, nu het huidige college sinds afgelopen week niet meer steunt op een meerderheid in de gemeenteraad en we dringend op zoek zijn naar een vernieuwd stadsbestuur dat wel vruchtbaar kan samenwerken met de meerderheid van de raad. Daarbij zijn diverse partijencombinaties denkbaar en realistisch. Hierbij doen wij u een aantal van de gedeelde overwegingen tevens op schrift toekomen.

Door het onderzoek van het Landelijk Parket naar ambtelijke corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim, onder andere gericht op twee wethouders en een raadslid van Groep de Mos, is er een uitzonderlijke en dramatische situatie ontstaan voor Den Haag in het algemeen en het stadsbestuur in het bijzonder. Deze situatie vraagt allereerst om reflectie: het kan en mag niet zo zijn dat onze stad bestuurd wordt door een college waar ook maar een zweem van twijfel rondom zijn integriteit heen hangt. Het is dan ook allereerst noodzakelijk dat onze stad weer zijn naam als stad van vrede en recht waarmaakt met een stadsbestuur dat integer en gezaghebbend is en te allen tijde verantwoord en transparant te werk gaat.

Vervolgens, op 12 september jl. is een begrotingsvoorstel gepresenteerd, waarin het structurele tekort van € 70 miljoen is opgelost door vooral te bezuinigen op zorg, jeugd en beschermd wonen, op de medewerkers van de gemeente en door in te teren op de reserves en op de nog te realiseren verkoopopbrengst van Eneco: een dekking die niet op het applaus van de oppositie - inclusief mijn fractie - kon rekenen. Mijn fractie heeft gelijk na het verschijnen van de Programmabegroting 2020-2023 de handschoen opgepakt om een alternatief te formuleren, waarin enerzijds andere begrotingskeuzes worden gemaakt en anderzijds oog is voor de grote (transitie)opgaven waar onze stad voor staat op het gebied van woningbouw, mobiliteit en energievoorziening. Uiteraard zijn daarin ook enkele posten opgenomen die vooral kenmerkend zijn voor de politieke inzet van mijn fractie, maar afgezien daarvan geeft de insteek van de tegenbegroting mijns inziens inspiratie voor een gemeenschappelijke landingsplaats in een vernieuwd coalitieakkoord. Daarom heb ik onze tegenbegroting ‘Voor een betere kijk op Den Haag’ als bijlage bijgevoegd.

Samengevat betekent onze alternatieve kijk op Den Haag dat we (1) niet wegkijken, maar (2) omkijken naar elkaar en (3) vooruitkijken.

  1. We mogen in onze stad niet langer wegkijken van de veelomvattende ondermijnende criminaliteit in onze stad. Drugsbaronnen rekenen zich steeds rijker, afrekeningen worden steeds gruwelijker en tegelijkertijd wordt het slikken van een pilletje steeds normaler. Een stevige en geloofwaardige aanpak van ondermijning is daarom een must. Daar hoort onder andere een impuls voor handhaving, het HEIT en de Pandbrigade bij. En laten we daarbij ook niet langer wegkijken van het onrecht dat dagelijks in Haagse prostitutiestraten plaatsvindt.
  2. We pleiten daarnaast ook voor beter omkijken naar elkaar. Dat betekent dat wij voorstellen de eerder aangekondigde bezuinigingen op het welzijnswerk en de in de Programmabegroting voorgestelde forse bezuinigingen op zorg, jeugd en beschermd wonen te halveren. De financiële uitdagingen, waar onze stad onmiskenbaar voor staat, mogen er niet toe leiden dat we minder omzien naar mensen die afhankelijk zijn van goede ondersteuning en zorg. Wij vinden het namelijk belangrijk dat iedereen waardig ouder kan worden in Den Haag. Om die bezuinigingen aanzienlijk te kunnen verzachten, mogen we best wat extra vragen van inwoners die zich een huis, hond of tweede ‘heilige koe’ kunnen permitteren. Bovendien is een evenwichtiger verdeling van de begrotingspijn tussen (jeugd)zorg en posten als citymarketing, evenementen en economie wat mijn fractie betreft op zijn plaats.
  3. Ten slotte kijken we vooruit naar de grote (transitie)opgaven waar onze stad voor staat. Het is hoog tijd de hand aan de ploeg te slaan. Op het gebied van energie, waarbij het in 2018 gesloten Klimaatpact inspiratie biedt. Op het gebied van mobiliteit, om onze groeiende stad de komende decennia duurzaam bereikbaar en leefbaar te houden. Op het gebied van woningbouw, waarbij we de groeiende tweedeling willen tegengaan en dus zand en veen meer met elkaar willen verbinden.

Ten slotte, onze stad heeft behoefte aan een daadwerkelijk collegiaal stadsbestuur onder leiding van een daadkrachtige burgemeester, waar niet een ieder op zijn eigen eilandje zijn ding doet, maar waarbij er constructief, eerlijk en transparant wordt (samen)gewerkt. Daarbij zijn professionele ambtenaren, die tegelijk loyaal, kritisch en integer zijn, van onschatbare waarde. Deze houding laat zich niet vangen in regels, maar vereist een gewetensvolle moraal.

Daarnaast geldt onverminderd de uitdaging voor het nieuwe stadsbestuur om bij het besturen van onze mooie en geliefde stad goed te luisteren naar bewoners en niet alleen als het zo uitkomt. Eveneens acht de ChristenUnie/SGP het noodzakelijk dat het nieuwe college de raad met een open houding tegemoet treedt, zodat er ruimte is voor gezond dualisme.

Ik wens u wijsheid bij uw verdere verkenning en Den Haag een bestuur dat zich met hart en ziel inzet voor de vrede, het recht en de bloei van onze stad.

Met de meeste hoogachting u vriendelijk groetend,

 

Pieter Grinwis
Fractievoorzitter ChristenUnie/SGP Den Haag

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Tegenbegroting 2020-2023639,3 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Reacties op 'Advies aan verkenner'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Eerdere nieuwsberichten > 2019 > oktober

Geen berichten gevonden