Bijdrage Algemene Beschouwingen 2015

Gemeenteraaddonderdag 02 juli 2015

Voorzitter, ik was onder de indruk hoe deze week mensen in Oranjestad op Aruba bij elkaar kwamen tijdens een speciale kerkdienst voor Mitch Henriquez, waaronder zijn moeder. Te midden van hun grote verdriet zochten ze troost bij elkaar en bij God. De waardige wijze waarmee de nabestaanden van Mitch met zijn trieste overlijden omgaan, verdient groot respect.

Ik ben onder de indruk hoe de Marthakerk aan de Hoefkade deze dagen haar deuren opent voor wijkbewoners en belangstellenden om een gedachte te delen, gevoelens te uiten, een gebed op te zenden, een kaars te ontsteken of gewoon de stilte te zoeken te midden van het woelen van deze wijk, van deze stad. Deze kerk hoopt met haar openstelling een bijdrage te leveren aan de rust in die wijk en onze stad. Of in de woorden van parochievicaris Ad van der Helm: "De kerk staat voor verzoening en verdraagzaamheid en roept op tot gebed en gesprek. In onze stad van vrede en recht dient er ruimte te zijn voor alle bevolkingsgroepen die met elkaar de stad willen opbouwen." Beter kan ik het niet onder woorden brengen.

Kerken - op Aruba en in Den Haag - als bakens van hoop, die te midden van alle ellende en emoties, vragen en verdriet, de hoop levend houden en mensen helpen vol te houden en te bouwen aan een gezamenlijke toekomst.

Voorzitter, het zal u niet verrassen dat ik begin met de kerk. Ik ben daar nu eenmaal mee vertrouwd. Zonder daarmee overigens de belangrijke rol van met name moskeeën, maar ook mandirs en synagogen te kort te willen doen, maar die ken ik net wat minder goed.

Rustige woonwijken

Ik kan er na deze trieste week vol rellen, vernielingen, geweld en antisemitisch schelden - waarvoor de relschoppers natuurlijk zelf verantwoordelijk zijn - helaas niet om heen de vinger te leggen bij het besluit van burgemeester Van Aartsen om afgelopen maandag een demonstratie toe te staan midden in de Schilderswijk. Hoe zeer ik zijn afweging als mens begrijp, vindt de ChristenUnie/SGP-fractie dat de afweging, de risico-inschatting in zijn hoedanigheid als bestuurder niet goed is gemaakt. Hoewel we de iure geen demonstratieverbod voor woonwijken hebben, hebben we zo'n verbod de facto wel sinds 20 augustus vorig jaar. En tijdens het commissiedebat op 9 april jl. over het Veiligheidsplan onderstreepte de burgemeester dit beleid nog eens.

Zonder daar nu te veel de nadruk op te willen leggen, ben ik eerlijk gezegd nog steeds verbijsterd dat er in de kwetsbare Schilderswijk afgelopen maandag een demonstratie mocht plaatsvinden. Wat was logischer geweest dan om de herdenking en demonstratie in het Zuiderpark toe te staan? Nu zijn de bewoners en vooral de ondernemers van de Schilderswijk - een jaar na de pro-ISIS demonstraties - opnieuw de dupe. Ik zeg niet dat de rellen niet hadden plaatsgevonden als de demonstratie in het Zuiderpark had plaatsgevonden. Mijn punt is dat volgens de ChristenUnie/SGP-fractie het vigerende demonstratiebeleid geldend voor woonwijken niet goed is gehanteerd. En vandaar dat ik de "woonwijken demonstratievrij-motie" van collega De Mos mee heb ondertekend.

Recht doen

Voorzitter, ik vertel u graag het verhaal van Mildred. Mildred is 44 jaar en komt uit Ecuador. Ze is trotse moeder van 3 dochters en getrouwd met een vrachtwagenchauffeur. Zelf zit ze achter het raam - nee haar man en kinderen weten daar niets van - om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Werkte moet ik zeggen want Mildred verafschuwde het werk. Met een ijzeren wil vecht ze zich naar boven. Ze werkt nu buiten de prostitutie. Maar van het geld dat ze eerlijk verdient houdt ze maar 7 euro over. Te weinig om een opleiding voor te volgen. Als ChristenUnie/SGP willen we er zijn voor Mildred en al die andere vrouwen in een vergelijkbare positie.

Mijn fractie wil dat er recht gedaan wordt aan deze vrouwen. Recht aan vrouwen die gedwongen hun eigen lichaam moeten verkopen. Natuurlijk kent u en kennen mijn collega’s de voorkeur van mijn fractie om de raamprostitutiestraten in Den Haag te sluiten. Mildred en vele andere prostituees zouden een beter en prettiger bestaan kunnen krijgen. Ik ben echter realistisch en zie in deze raad geen meerderheid om dit deze collegeperiode voor elkaar te krijgen. Wel vind ik het een kleine winst dat het college in zijn Kadernota Prostitutie schrijft dat de prostitutiebranche geen normale sector is. Wellicht dat hier in de toekomst ook echt naar gehandeld kan worden. Tot die tijd kunnen er wat mijn fractie betreft genoeg zaken verbeterd worden in het huidige beleid. Daarom heeft de ChristenUnie/SGP een discussienota geschreven, getiteld ‘Recht doen. Voor een betere aanpak van misstanden in de prostitutie’. In deze nota doet de ChristenUnie/SGP voorstellen die passen binnen de marges van landelijke wet- en regelgeving en de bestaande lokale financiële kaders voor het prostitutiebeleid en het Oude Centrum.

Zo pleit mijn fractie ervoor om de sluitingstijden van prostitutiestraten te beperken, zodat omwonenden minder overlast krijgen én de prostituees een maximale arbeidstijd per dag van 12 uur. Daarnaast wil mijn fractie een one-strike-you’re-out beleid voor exploitanten, een registratieplicht voor prostituees en beter parkeerbeleid in het Oude Centrum, zodat de overlast van parkerende bezoekers geminimaliseerd kan worden voor de omwonenden. Ook doen we het voorstel om een minimumleeftijd voor prostituanten te onderzoeken. Immers, voor het kopen van alcohol en tabak en het bezoeken van casino's bestaat een minimumleeftijd van 18 jaar. Waarom voor bezoekers van prostituees dan niet?

Voorzitter, ik hoop dat we met elkaar in Den Haag kunnen gaan voor deze verbeteringen en hier snel over kunnen doorspreken in samenhang met de door het college deze week gepresenteerde Kadernota Prostitutie. Vandaar de vorm van een discussienota en nog niet van een initiatiefvoorstel.

Ik overhandig u met plezier bij deze het eerste exemplaar van deze discussienota.

Voorzitter, naast het recht doen aan prostituees pleit mijn fractie ook voor gerechtigheid voor slachtoffers van huwelijksdwang en informele huwelijken. Al eerder heeft mijn fractie hier aandacht voor gevraagd en dat doen we vandaag opnieuw, omdat het gaat om leed dat we in een vrije stad, in een land waar vrijheid een kernwaarde is, niet kunnen en mogen tolereren.

Daarom de volgende motie met als dictum:

"verzoekt het college onderzoek te doen naar het aantal informele huwelijken en gevallen van huwelijksdwang en polygamie in Den Haag en hierover de raad te rapporteren;

verzoekt het college de handhaving op het verbod op informele huwelijken te bevorderen door personen die informele huwelijke voltrekken op te laten sporen en te laten vervolgen;

verzoekt het college te bevorderen dat hulpverleners voldoende kennis hebben over de wijze waarop een informeel huwelijk via de burgerlijke rechter ontbonden kan worden, zodat zij vrouwen die in huwelijkse gevangenschap leven hierover kunnen informeren;

verzoekt het college de weerbaarheidsaanpak in de Regiovisie Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling uit te breiden naar vrouwen van alle leeftijden en de raad te informeren over een duidelijke inrichting van de weerbaarheidsaanpak." Deze motie dien ik mede in met collega's Van der Werf, de Graaf en Van der Helm.

Werk

Voorzitter, de hoge werkloosheid is een van de grootste en hardnekkigste problemen van Den Haag. Het waren stevige debatten over de werkgelegenheidsplannen van het college en over de invulling van de 68 miljoen euro. 68 miljoen euro aan belastinggeld moet zorgen voor 10.000 extra banen. Maar gaan die 10.000 banen er ook echt bijkomen? Ik hoop het. Maar we hebben als raad geen enkele onafhankelijke indicatie of dat met de inzet van het college gaat lukken. We hebben eerder aangedrongen om bij de nadere uitwerking van de plannen een onderzoeksbureau een economische analyse te laten opstellen over de werkgelegenheidseffecten van in ieder geval het Aanvalsplan Werkgelegenheid. Niet omdat de wereld maakbaar is, maar omdat we als raad willen weten of belastinggeld - zeker zo'n groot bedrag - effectief wordt besteed.

Daarom de volgende motie met als dictum:

“verzoekt het college om bij de nadere uitwerking van de programmatische aanpak Economie en Werk deze aanpak - en ten minste het Aanvalsplan Werkgelegenheid - onafhankelijk te laten onderzoeken en zo mogelijk door te laten rekenen op werkgelegenheidseffecten, zowel ex ante als ex post, door een economisch onderzoeksbureau, en gaat over tot de orde van de dag.”

Mede ondertekend door collega’s Van Kent, De Mos en Teunissen.

Mijn fractie ziet kansen in internationale samenwerking op het gebied van economie en in het bijzonder op het gebied van start-ups. Het college laat in het collegeakkoord Haagse Kracht ondubbelzinnig blijken dat ze vol wil inzetten op start-ups. Een internationale samenwerking met steden als Tel Aviv, Tallinn en Stockholm ligt daarbij voor de hand. Daarom komt mijn fractie met de volgende motie:

"verzoekt het college uitvoering te geven aan de ambitie uit het collegeakkoord om start-ups en buitenlandse ICT-bedrijven hier te vestigen door samenwerking op dit gebied aan te gaan met steden als Tel Aviv, Tallinn en Stockholm;

verzoekt het college voorts om in samenwerking onder andere met de Nederlandse ambassades in Tel Aviv, Tallinn en Stockholm de uitwisseling van start-ups te stimuleren;

verzoekt het college ten slotte een pilot te starten waarbij internationale en Haagse start-ups en gemeente gezamenlijk aan de slag gaan met vraagstukken, zoals Smart City."

De motie dien ik mede in namens collega Van der Helm.

Financieel degelijke en duurzame toekomst

Dan de Voorjaarsnota en het financiële probleem dat als een donderwolk boven deze coalitie hangt. Een coalitie die aan elkaar vast is gelijmd met vele, vele miljoenen. Tot op heden kan het college de oplossing van het financiële probleem van zo'n 30 miljoen op het bijstandsbudget dit jaar voor zich uit schuiven. De dag dat de begroting wordt gepresenteerd is wat dat betreft het uur van de waarheid.

Uit de voorjaarsnota wordt duidelijk dat er incidenteel 7,5 miljoen beschikbaar is voor dit probleem. En toch is het college vol vertrouwen dat de bijstandstegenvaller kan worden opgevangen zonder aanvullende bezuinigingen. Terwijl duidelijk is dat de algemene reserve nauwelijks meer soelaas biedt, gelet op het vereiste weerstandsvermogen. Garandeert het college dat het weerstandsvermogen op het in de voorjaarsnota geschetste peil blijft? En ondanks de hoopgevende tekenen in het 'kamp Klijnsma' vraagt mijn fractie of de risico-inschatting met betrekking tot het bijstandsbudget in 2016 en verder niet te optimistisch is.

En als het college alsnog tot bezuinigingen moet overgaan, dan weet mijn fractie nog wel wat posten - zoals citymarketing, topsport, een onsje minder voor de wijkaanpak en het investeringsfonds - waarmee het begrotingsprobleem kan worden opgelost. Enfin, ik heb hier al vaak naar gevraagd en er zit niets anders op dan te wachten op de begroting.

Groei met Groei

Dan Groei met Groei. Kortheidshalve, ik vind het een mooi concept. De voorjaarsnota vertelt alleen wat over de systematiek, niet over waar het geld naar toe moet. Ik geef het college mee om daarbij aan de fiets te denken. Het onlangs gepresenteerde Meerjarenprogramma Fiets bevat immers - terecht - hoge ambities voor het stalen ros, maar vergeleken met de vorige collegeperiode is veel minder geld beschikbaar voor het bevorderen van het fietsverkeer. Graag een reactie.

Ten slotte

Voorzitter, het is een bewogen week voor Den Haag geworden. En moedeloos makend als je denkt aan de nabestaanden van Mitch, aan de door de rellen getroffen bewoners en ondernemers in de Schilderswijk en Transvaal.

Echter, niet verdriet en kwaad hebben het laatste woord, maar de hoop dat het anders kan, dat wapens omgesmeed kunnen worden tot ploegen. Dat mensen werktuigen van vrede worden. Dat uit de puinhopen bloemen kunnen groeien.

Daarom zet ik in mijn bijdrage de schijnwerper op Mildred die uitstapte uit haar vernederende bestaan als prostituee; op de vrijwilligers van De Haven die daaraan een bijdrage leverden. Op Shirin Musa en Femmes for Freedom die vrouwen redden uit de kerker van een huwelijkse gevangenschap. Op vrijwilligers van Present die het huis van een depressieve jongeman opknapten, waardoor hij het leven weer aandurfde en zijn moeder weer hoop kreeg. Op jongerenwerkers Karim en Erik die met hart en ziel jongeren afhouden van de rellen hier of de gewelddadige jihad daar en hen voorgaan op het rechte pad. Op Peet van TraubStuc en Appie van de Haagse Markt die de stap zetten kansarme jongeren onder hun hoede te nemen en hen een kansrijk perspectief boden.

Hoewel kwaad en kwetsbaarheid nooit ver weg zijn, durf ik - met deze voorbeelden voor ogen - vertrouwen te hebben in Haagse kracht. Deze inwoners van Den Haag houden in een miserabele week als deze de hoop levend op een betere toekomst voor Den Haag. Maar dat gaat niet vanzelf en niet zonder elkaar. Of om het met enkele regels uit het gedicht 'Mensen gevraagd' van Coert Poort te zeggen:

"Mensen gevraagd die in naam van de vrede

Voor behoud van de aarde en al wat daar leeft

Wapens het liefst tot een ploeg willen smeden

Voor de oogst die aan allen weer overvloed geeft"

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Discussienota Recht doen869,7 kBapplication/pdfdownload
Labels
Financiƫn
Mensenhandel en prostitutie
Werkgelegenheid

« Terug

Reacties op 'Bijdrage Algemene Beschouwingen 2015'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Eerdere nieuwsberichten > 2015

Geen berichten gevonden