Bijdrage aan debat huisvesting vluchtelingen

vluchtelingenwoensdag 14 oktober 2015

Voorzitter, dank aan de insprekers en voor hun betrokkenheid. Ik ga hun vragen niet allemaal herhalen en vraag een adequate en zorgvuldige reactie op hun inspraak van het college.

Voorzitter, ons land, onze stad staat voor een ingewikkelde uitdaging. Het herbergen van vele vluchtelingen; mensen die op ons pad zijn gekomen en waarvoor wij naaste mogen en moeten zijn. Gevoelens van barmhartigheid en bezorgdheid; van naastenliefde en angst zijn in onze stad allen even reëel. Er zijn geen eenvoudige oplossingen. Iedereen die pretendeert die te hebben lijdt aan een grenzeloze zelfoverschatting. Van ons, als lokale politici en bestuurders, wordt vandaag moreel leiderschap gevraagd. Dat vraagt verantwoordelijkheidsbesef en lef. En natuurlijk moet daarbij oog zijn voor de omwonenden en de gebruikers van opvanglocaties. Maar de manier waarop de PVV en Groep de Mos zich gisteren en vandaag hebben uitgelaten over mensen die voor het grootste deel van huis en haard zijn verdreven, werp ik verre van mij. Wij in Den Haag, met als etiket stad van Vrede en Recht, mogen de opvang van vluchtelingen niet alleen overlaten aan Oranje.

Voorzitter, de ChristenUnie/SGP-fractie is blij dat Den Haag een steentje gaat bijdragen aan het oplossen van de acute opgave om binnenstromende vluchtelingen te huisvesten. Er gingen wat weken over heen en er was wat druk van minister Blok van VVD-huize voor nodig, maar daar ga ik nu niet moeilijk over doen.

We hebben gisteren een ruim drie kantjes tellende brief van het college ontvangen. Startnotitie staat er boven. Hoewel mijn fractie tevreden is over de principebesluiten in deze brief, hadden we ons bij een startnotitie net iets meer voorgesteld. Enfin, ik verzoek het college de raad het komende jaar iedere één à twee maanden nader te informeren en zo bewoners, ondernemers en ons als volksvertegenwoordiging mee te nemen in dit precaire proces. Graag een reactie.

Voorzitter, het college legt de focus op huisvesting van statushouders. In ruim een jaar wil het college bijna 2500 van hen aan onderdak helpen. Een flinke uitdaging en dat in een tijd dat de sociale huurmarkt al onder druk staat. Tijdens het raadsdebat vorige maand pleitte ik daarom al om vol in te zetten op opvang en huisvesting in leegstaande voormalige verzorgingscomplexen, leegstaande panden van bedrijven, van de gemeente en van het Rijk, zoals voormalige ministeriegebouwen en kazernes. Plekken waar vluchtelingen tot rust kunnen komen. Opmerkelijk overigens dat met geen woord in de collegebrief wordt gerept over de Julianakazerne, die door de al eerder genoemde minister Blok van VVD-huize aan het COA is aangeboden voor opvang van of asielzoekers of statushouders. En mijn vraag aan de wethouder is: waarom? Ik kan het antwoord natuurlijk raden, maar wil hierop een klip en klaar antwoord van de wethouder. 

Overigens ben ik blij met de wijze waarop het college uitvoering gaat geven aan zijn toezegging over co-housing, waarover mijn fractie vorige maand een motie indiende. Dank!

Aan de slag

Voorzitter, zodra er vluchtelingen in Den Haag komen wonen, moet er geen dag voorbij gaan alvorens ze actief kunnen worden. Kinderen en jongeren moeten naar school. Daar lees ik goede passages over in de brief. Hoe verloopt het overleg eigenlijk met de betreffende scholen? 

In de brief staan ook mooie dingen te lezen over dagbesteding en begeleiding. Maar wat ik nog mis in deze brief is oog voor de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Volwassenen moeten aan de slag.

Kortom, schakel ze in, onze vluchtelingen. Bijvoorbeeld bij het opknappen, onderhouden en schoon maken van het voormalige gebouw van SZW en bij de gemeentelijke opvanglocatie aan de Scheveningseweg. Zet er bij wijze van spreken een paar goede voorlieden neer, geef ze een kwast en een pot verf en laat ze hun eigen tijdelijke onderkomen mee opknappen. Stimuleer dat er een nuttige dagbesteding beschikbaar is. En zorg dat er geen dag verstrijkt, voordat Nederlands geleerd wordt. Er zijn genoeg vrijwilligersorganisaties zoals Vluchtelingenwerk en Stichting Gave die Nederlandse les verzorgen in asielzoekerscentra. Gaat het college deze organisaties actief benaderen om hen te vragen de Haagse asielzoekers vanaf dag één Nederlands te leren?

Als het gaat om scholing, vraag ik het college om, in navolging van andere steden, in gesprek te gaan met de Stichting voor Vluchteling-Studenten om een convenant te sluiten over de (bij)scholingsmogelijkheden voor vluchtelingen. Graag een welwillende reactie.

Voor iedereen in Den Haag moet duidelijk zijn, dus ook voor de nieuwkomers: je bent hier van harte welkom en in Den Haag steken we de handen uit de mouwen!

Noodopvang

Voorzitter, de noodopvang in het oude gebouw van SZW is tot 1 januari 2016 beschikbaar. Over mogelijke noodopvang daarna geen woord in de brief. Weet het college iets wat wij niet weten, namelijk dat de vluchtelingenstroom per 1 januari a.s. is gestopt? Ik neem aan dat de "welwillende" houding van het college tegenover noodopvang van asielzoekers niet stopt per 1 januari a.s. Ik neem aan dat het college op zoek gaat naar geschikte locaties voor noodopvang. Graag ook hier een welwillende reactie.

Communicatie

Voorzitter, er is een duidelijke bewonersbrief naar de omwonenden verstuurd. Maar de tijd is tussen het verzenden van de brief en dit debat te kort. Van een aantal insprekers (bedrijven in oude gebouw SZW en muziekschool aan de Scheveningseweg 90) hoorden we al dat zij niet of erg laat op de hoogte waren gebracht. Welke communicatie is er met hen geweest? En is er ook – gelet op de opvang op de grens met Voorburg –gecommuniceerd met de inwoners van Voorburg?

Vrijwilligers 

Voorzitter, vluchtelingen zelf, medeburgers en de gemeente hebben alle een verantwoordelijkheid om te zorgen dat vluchtelingen integreren en een plek, een thuis vinden in onze samenleving. En voorzitter, gelukkig zijn er veel inwoners in Den Haag die zich pro Deo willen inzetten voor vluchtelingen, getuige bijvoorbeeld de opkomst bij de informatiebijeenkomsten van STeK, VluchtelingenWerk en het Rode Kruis voor vrijwilligers in de Lukaskerk. Hartverwarmend!  Voorzitter, er zijn zelfs zoveel vrijwilligers dat de genoemde organisaties ze niet eens allemaal kunnen begeleiden. En dat is wel nodig. Op welke manier gaat het college deze organisaties ondersteunen om deze extra taak uit te kunnen voeren? En doet het college een beroep op een organisatie als het Leger des Heils om zich met haar kwaliteiten in te zetten in de noodopvang. 

Ik heb nog veel uitwerkingsvragen, maar die zal ik gelet op mijn spreektijd via de mail aan u doen toekomen.

Tot slot 

Voorzitter, op de vraag aan de 20-jarige, in Den Haag wonende, Syrische vluchtelinge Rafaa waar ze het meest mee geholpen zou zijn, antwoordde zij: “Het belangrijkste voor mij is morele steun. Dat Nederlanders een glimlach op hun gezicht laten zien, dat ze vluchtelingen zien als mensen die er behoefte aan hebben geaccepteerd te worden.” Ik hoop dan ook dat college, raad en de inwoners van onze stad gehoor zullen geven aan haar oproep. 

Labels
Integratie
Opvang
Vluchtelingen

« Terug

Reacties op 'Bijdrage aan debat huisvesting vluchtelingen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Eerdere nieuwsberichten > 2015

Geen berichten gevonden