Inzet ChristenUnie/SGP bij gesprek verkenners Bredenoord en Sneller

Judith
Judith Simon Fritschij
Door Judith Klokkenburg, Simon Fritschij op 19 april 2022 om 19:00

Inzet ChristenUnie/SGP bij gesprek verkenners Bredenoord en Sneller

Op 19 april zijn fractievoorzitter Judith Klokkenburg en fractievertegenwoordiger Simon Fritschij op gesprek geweest bij de nieuw aangestelde verkenners Annelien Bredenoord en Joost Sneller. In dit gesprek hebben zij onderstreept dat het belangrijk is om snel tot de vorming van een stabiel, integer en betrouwbare coalitie te komen, zodat de problemen van de stad daadkrachtig aangepakt kunnen worden. 

Judith: ‘’Voordat partijen met elkaar gaan onderhandelen over een nieuw coalitieakkoord is er eerst een verkennende fase waarin alle partijen mogen vertellen wat zij belangrijk vinden. En ook de ChristenUnie/SGP doet daar natuurlijk aan mee. Hieronder kunt u lezen wat voor ons belangrijke aandachtspunten zijn. Simon en ik zijn begonnen met dat wat ons betreft een nieuwe coalitie niet te lang op zich moet laten wachten. We willen niet navelstaren in het stadhuis, maar een aanpak van problemen en het verkleinen van de kloof tussen zand en veen. We willen recht doen aan de uitdagingen van Den Haag. En daarvoor is er werk aan de winkel, want de stad wacht niet op ons. Als u of jij over de formatie vragen of input hebt, dan horen we dat graag via de mail of telefoon. En we vragen ook jouw en uw gebed. Dat Den Haag een stadsbestuur mag krijgen wat zich inzet voor de bloei van de stad en al haar inwoners.’’

Hieronder is in hoofdlijnen te lezen welke uitdagingen en aandachtspunten de ChristenUnie/SGP ziet voor de komende vier jaar.

Herstel van vertrouwen

Het herstellen van het vertrouwen tussen burgers en overheid en het verkleinen van de kloof tussen zand en veen, is wat de ChristenUnie/SGP betreft de topprioriteit voor de te vormen coalitie. Het stadsbestuur zal beter zichtbaar moeten zijn in deze wijken en de kracht van wijken en mensen moeten versterken. Dat vraagt een andere, meer dienstbare houding ten opzichte van onze inwoners. Zij zijn geen klanten, maar burgers die partner zijn en waarmee we samen bouwen aan een groener, socialer en krachtiger Den Haag.  Wat de ChristenUnie/SGP betreft komt er een stabiele en betrouwbare coalitie die de problemen van de stad daadkrachtig aanpakt. Om vertrouwen terug te winnen is een coalitie en college nodig dat werk maakt van integriteit en waarbij er constructief, eerlijk en transparant, ook met de raad, wordt (samen)gewerkt. De ChristenUnie/SGP zal uiteraard ook een dergelijke houding aannemen.

Grote uitdagingen in Den Haag 

Naast het herstel van vertrouwen is er nog een aantal grote uitdagingen in Den Haag. Een van deze uitdagingen is de woningbouwopgave, waarbij enerzijds oog moet zijn voor voldoende betaalbare (gezins)woningen voor mensen met een lager en middeninkomen en anderzijds voor het verkleinen van de kloof tussen zand en veen. De slogan “Niemand slaapt op straat” mag geen holle frase blijven en goedkope woningen en meer opvangplekken voor dak- en thuislozen zijn dan ook hard nodig. Aandachtspunt hierbij is de veerkracht van bepaalde wijken, zoals Moerwijk, waar al veel mensen met een zorgbehoefte wonen. We kunnen alleen omzien naar elkaar als er genoeg sterke schouders zijn om de lasten te dragen.  

Ook de energietransitie vraagt om stevige keuzes. De huidige plannen om de stad klimaatneutraal te maken zijn nog te vrijblijvend en vaag en bieden te weinig perspectief aan mensen die de energierekening in hun slecht geïsoleerde woning aldoor zien stijgen. Een nieuwe coalitie moet daarom vol inzetten op het isoleren van de slechtst geïsoleerde woningen van de mensen met de kleinste portemonnee en op lokale duurzame bronnen.  

Bovenstaande uitdagingen vragen om stevige (financiële) keuzes. Wat de ChristenUnie/SGP betreft dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten en moeten we kritisch blijven kijken naar wat de gemeente wel en soms ook niet doet. 

Belangrijke aandachtspunten ChristenUnie/SGP 

Verder zijn er voor de ChristenUnie/SGP nog enkele specifieke aandachtspunten voor een coalitieakkoord. Een nieuwe coalitie moet wat de ChristenUnie/SGP betreft recht doen aan inwoners in de knel. In Den Haag worstelen veel inwoners met (verborgen) armoede en schulden en de kans is groot dat deze groep de komende tijd groter wordt. Het is belangrijk dat de gemeente naast haar inwoners gaat staan en hen helpt. Ons recent ingediende initiatiefvoorstel “Vergeef ons onze schulden” doet een aantal voorstellen om gemeentelijke schuldhulpverlening te verbeteren. We zien graag dat deze voorstellen in een nieuw coalitieakkoord terecht komen.   

Een andere groep kwetsbare inwoners zijn de mannen en vrouwen in de raamprostitutie. We zien dat bij prostitutie veel vormen van ongelijkheid samen komen: genderongelijkheid, machtsongelijkheid en economische ongelijkheid. Wat de ChristenUnie/SGP betreft wordt de raamprostitutie gefaseerd beëindigd en bieden we deze mensen perspectief met uitstap-programma’s en urgentieverklaringen voor woningen.  

Als laatste zal ook goede opvang en begeleiding moeten worden geboden aan vluchtelingen uit Oekraïne. Dat vraagt ook wat van onze stad en samenleving. Een nieuw college moet de opdracht oppakken om samen met maatschappelijke organisaties, kerken en inwoners de hulp te bieden die nu zo hard nodig is.

Labels: , ,