Bijdrage Judith Klokkenburg aan debat over structuurvisie Zuidwest

zuidwest.jpg
Judith
Door Judith Klokkenburg op 31 mei 2023 om 11:04

Bijdrage Judith Klokkenburg aan debat over structuurvisie Zuidwest

Op woensdag 31 mei sprak Judith Klokkenburg in de commissie Ruimte over de structuurvisie Zuidwest. In deze structuurvisie staat hoe Den Haag Zuidwest eruit moet komen te zien in 2040. Alle plannen zijn hier te vinden.  

Voorzitter, allereerst dank aan de insprekers voor hun betrokkenheid en natuurlijk dank aan de ambtenaren voor de technische sessies. Voorzitter, voor ons liggen veel grote en omvangrijke document met allerlei plannen om Den Haag Zuidwest beter te maken. En dat is nodig. Veel mensen leven in slecht geïsoleerde woningen vol schimmel en vocht en is het een gebied waar veel mensen moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Maar er gaat ook heel veel goed in Zuidwest en dat moet gekoesterd worden. Het is een groene wijk waar in veel delen mensen naar elkaar omkijken. Waar sterke sociale structuren aanwezig zijn en er van alles georganiseerd wordt om elkaar te ontmoeten en te helpen. Deze eigenschappen moeten we koesteren en actief faciliteren. Op sommige punten ziet mijn fractie dat nog onvoldoende terug. Omwille van de tijd zal mijn bijdrage zich daarom focussen op een aantal thema’s: de veerkracht van Zuidwest, de voorzieningen en de planning daarvan, toegankelijkheid, ruimte voor religie in Zuidwest en mobiliteit. 

Veerkrachtig Zuidwest 

Voorzitter, voor de ChristenUnie/SGP is een veerkrachtig Zuidwest essentieel. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is gedifferentieerd woningaanbod, zodat er genoeg sterke schouders in de wijk zijn om mensen die het moeilijk hebben te ondersteunen. Tegelijkertijd geeft de wethouder in de kansenkaart zelf aan dat het lastig is om gedifferentieerd te bouwen als er (conform de vastgestelde woonagenda 100% sociaal teruggebouwd moet worden + 30% toe te voegen in de nieuwbouw. Daarom 2 vragen. Is het een optie voor het college in het kader van veerkracht om de 30% niet of minder toe te voegen? En wordt er binnen het aanbod van sociale huur gedifferentieerd, zodat er ook in het hogere sociale segment aanbod is waar bijvoorbeeld ook leraren en verpleegkundigen kunnen wonen?

Voorzieningen & planning  

Voorzitters, dan over de voorzieningen. Hier zitten de grootste zorgen van mijn fractie. Er komen de komende jaren veel extra bewoners in Zuidwest wonen en de demografische samenstelling van het gebied gaat ook veranderen. Nu moeten de voorzieningen gaan landen in de gebiedsNvU's (gebieds-nota's van uitgangspunten), maar ondertussen zijn er al allerlei verschillende deelplannen en als ik naar de planning van de gebiedsNvU's kijk dan kan het nog wel een paar jaar duren voordat de verschillende gebiedsNvU's af zijn. Concreet kijk ik bijvoorbeeld naar Moerwijk, waar met Levels de komende jaren veel woningen aan Moerwijk zouden moeten worden toegevoegd, maar waar nog geen concreet zicht is op een gebiedsNvU. Hoe voorkomen we dat er straks allerlei losse plannen liggen, maar dat een goed overzicht van het aantal toe te voegen voorzieningen ontbreekt? Op welke manier kunnen we hier als raad goed toezicht op houden? Is de wethouder van plan om een voorzieningenmonitor te ontwikkelen of regelmatig over de voortgang van de ontwikkeling van voorzieningen te rapporteren zodat we als raad kunnen blijven sturen op de ontwikkeling van voorzieningen? 

Voorzitter, en dan betaalbare bedrijfsruimte voor bijvoorbeeld zorgverleners. Voorzitter, we hoorden vanochtend een inspreker die zijn praktijk uit moet maar nog geen vervangende ruimte heeft. Vz, het is van groot belang dat mensen gedurende de hele transitie in Zuidwest hun zorg kunnen blijven krijgen van hun bekende zorgverlener. Hoe wordt dat geregeld? En hoe gaat betaalbare bedrijfsruimte landen in de diverse gebiedsnvu’s? Gaat de wethouder een norm daarvoor opstellen? 

Voorzitter, dan over de bovenwijkse voorzieningen. Hier is zowel de planning als de financiering nog heel erg onzeker, terwijl ook deze grotere voorzieningen essentieel zijn voor dit gebied. Hoe realistisch is het dat marktpartijen gedeeltelijk gaan meebetalen aan een culturele voorziening zoals een museum of theater? En hoe gaat de wethouder ervoor zorgen dat er ook echt middelen worden vrijgespeeld in de nog te ontvangen andere IHP’s (Integrale huisvestingsplannen) voor deze grotere voorzieningen? Hoe wordt dit verankerd?  

Tenslotte zou het natuurlijk ook mooi zijn als Zuidwest een stedelijke voorziening gaat herbergen. De sportcampus is er natuurlijk al, maar een trekker die het stadsdeel een boost kan geven zou natuurlijk mooi zijn. Leven er bij het college ambities van dat niveau, en dan bedoel ik uiteraard niet een casino aan de Leyweg.  

Toegankelijkheid 

Voorzitter, dan de toegankelijkheid van dit gebied. Dit woord komt slechts 6 keer voor in de structuurvisie, waaronder 2 keer in de begrippenlijst. Op dit gebied blijft de structuurvisie nog behoorlijk vaag. Hoe gaat dit concreet vorm krijgen in Zuidwest? Komen er bijvoorbeeld meer toegankelijke speeltuinen? Prikkelarme buitenruimte?  Of meer toegankelijke woningen? Mijn fractie mist een integrale visie op toegankelijkheid. Bij de structuurvisie CID heeft mijn fractie het raadsvoorstel geamendeerd om bij de uitwerking van de structuurvisie te borgen dat er hier wel aandacht voor is en ik ben van harte bereid dat ook voor Zuidwest te doen. 

 Kerken/gebedshuizen 

In de structuurvisie en het voorzieningenprogramma mist wat de ChristenUnie/SGP betreft één essentieel type voorziening: de gebedshuizen. In de structuurvisie (pagina 55) staan de gebedshuizen keurig ingetekend, maar er zijn geen concrete plannen om ruimte voor bijvoorbeeld kerken toe te voegen terwijl de behoefte, vooral onder internationale kerken groot is en zij nu bij de gemeente tegen een muur aan lopen. Juist in Zuidwest, waar veel internationale kerkgenootschappen zijn of willen zijn, is het belangrijk om hier voldoende ruimte voor te maken. Laten we nu niet de fout maken die Amsterdam destijds maakte bij de aanleg van de Bijlmer door te denken dat mensen geen behoefte meer hebben aan gebedshuizen. Is de wethouder bereid om gebedshuizen alsnog toe te voegen aan het voorzieningenprogramma en samen met de wethouder levensbeschouwelijke organisaties te kijken hoe hier ruimte voor kan worden gemaakt in Zuidwest, wellicht wel met een kerkverzamelgebouw uit het coalitieakkoord? En hoe gaan we ervoor zorgen dat kerken die zich melden ook echt geholpen gaan worden bij het vinden van een geschikte locatie? Want het in de structuurvisie zetten is één, maar in de huidige praktijk blijkt dat kerken niet goed worden geholpen, hoe wordt dit beter concreet gemaakt?  

Mobiliteit 

Voorzitter, ook op het gebied van mobiliteit zijn er ambitieuze plannen. Mijn fractie is blij met de plannen voor de Zuidwestlandcorridor, waardoor de verbinding tussen Zuidwest, het centrum en het Westland verbeterd moet worden. Tegelijkertijd duurt het nog een behoorlijke tijd voordat alle plannen voor de Zuidwestlandcorridor worden doorgevoerd, maar gaat lijn 9 straks via HS ipv richting centraal station, waar mijn fractie morgen in de commissie leefomgeving ook aandacht voor zal vragen.  

Voorzitter, de ChristenUnie/SGP heeft wel zorgen over het tempo waarin de auto moet verdwijnen uit Zuidwest. Mijn fractie heeft er alle begrip voor dat het autogebruik en autobezit in onze stad moet verminderen om de stad leefbaar en gezond te houden, maar dan moet er wel een redelijk en betaalbaar alternatief zijn en dat is er op dit moment niet in Zuidwest. Zoals ik net al aangaf komt er op de langere termijn een impuls op het gebied van het OV, maar de komende jaren wordt er al gewerkt aan bijv het afwaarderen van de Hengelolaan en de Melis Stokelaan. Gaan we dan niet te snel? Is het niet verstandiger om eerst te investeren in het OV voor we tot dit soort maatregelen overgaan? Hoe is in beeld gebracht hoe snel die mobiliteitstransitie gaat icm de demografische samenstelling?  

Voorzitter, ten slotte het parkeren. Overal in Zuidwest gaat betaald parkeren worden ingevoerd. Mijn fractie is kritisch op het invoeren van betaald parkeren zonder draagvlak. Nu dreigt het een melkkoe te worden waar bewoners niets aan hebben, want ze moeten straks voor veel geld een parkeerplek huren op eigen terrein of in een parkeerhub. Al bijna twee jaar geleden hebben we samen met D66 een motie ingediend om te kijken hoe we parkeren op eigen terrein betaalbaar kunnen houden voor mensen in een sociale huurwoning. Helaas is deze motie nog steeds niet afgedaan. Is het haalbaar om betaalbaar parkeren te realiseren voor mensen die in een sociale huurwoning wonen? Want anders vragen we te veel van mensen in een sociale huurwoning en wordt betaalbaar wonen in Zuidwest een farce. 

Labels: , , ,