Bijdrage ChristenUnie-SGP bij het debat over het nieuwe coalitieakkoord

foto voorkant programma
Judith
Door Judith Klokkenburg op 11 oktober 2023 om 22:59

Bijdrage ChristenUnie-SGP bij het debat over het nieuwe coalitieakkoord

Fractievoorzitter Judith Klokkenburg met haar bijdrage aan het coalitieakkoord voor Den Haag:

''Afgelopen weekend werden we opgeschrikt door verschrikkelijke terreur van Hamas in Israël. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar alle onschuldige slachtoffers. Juist in een tijd van oorlog en geweld mogen we dankbaar zijn voor vrede in onze stad. Het zet ons stil en we realiseren ons dat vrede onderhoud vraagt en hard werken is. Het was de oude profeet Jeremia die opriep om de vrede en bloei voor de stad te zoeken en ervoor te bidden. Want vrede komt je niet aangewaaid. Je moet er actief aan werken. Ook nu, ook hier. 

Laten we daarvan hier in deze raadzaal en online het goede voorbeeld geven en ons inzetten voor de vrede en bloei van onze stad. En met dat ik het zeg, kijk ik met schaamte naar de afgelopen maanden. Waar inwoners een stadsbestuur zagen wat te veel met zichzelf en elkaar bezig was, in plaats van met de bloei van de stad. Waar voor de 4e keer in 5 jaar onderhandelingen kwamen, omdat partijen niet over de eigen schaduw heen wilden stappen. Maar nu komt er weer een meerderheidscoalitie, waarmee ik hoop dat we ons met elkaar weer kunnen richten op de stad en haar inwoners.  

Ik wil vanaf deze plek de heer Slob danken voor zijn werk. Zijn tomeloze inzet, deskundigheid en betrokkenheid zijn er mede aan te danken dat er nu een akkoord ligt. Dank voor uw werk, we wensen u als ChristenUnie/SGP-fractie een welverdiend verlof van het Haagse en de rust en regelmaat van het ook mooie Zwolle. 

Als het gaat om de bloei van de stad, dan moet het wat de ChristenUnie/SGP betreft niet gaan over de waan van de dag. We moeten ons richten op de stip op de horizon: een groene en klimaatneutrale stad. Waar we extra aandacht en zorg hebben voor mensen die kwetsbaar zijn en een stad waar we naar elkaar omzien.  

De bloei van onze stad vraagt om een stad waar iedereen mee kan doen. We maken een vuist tegen armoede en bieden perspectief waar dat lijkt te ontbreken. We pakken de verschillen tussen zand en veen aan en de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. We investeren in vrede en treden op tegen criminaliteit, ondermijning en messengeweld. We werken aan vertrouwen en verbinding en beginnen bij onszelf, als dienstbare overheid die het goede voorbeeld geeft. 

De ChristenUnie/SGP ziet veel aanknopingspunten in dit akkoord: het Haags akkoord maakt haar belofte waar als een aanzet die Den Haag groener, socialer en rechtvaardiger maakt. We zijn blij met de indexatie en verruiming van de Ooievaarspas tot 150% van het bestaansminimum. We zijn blij met de vergroening van de stad, extra natuur, vertrouwen als vertrekpunt in de bijstand en de investering in woningen en opvang voor dak- en thuisloze mensen. Ook is het wat de ChristenUnie/SGP betreft goed dat de erkenning voor en het belang van contact met religieuze en levensbeschouwelijke organisaties expliciet is opgenomen.  

En voorzitter, de ChristenUnie/SGP is voorzichtig optimistisch: de ambitie om Den Haag groener en socialer te maken kan rekenen op onze steun. Toch hebben we ook bij het lezen van dit akkoord zorgen en vragen. Voor vanavond drie uitgangspunten: zorg voor hen die kwetsbaar zijn, investeren in vrede en veiligheid, en een dienstbare overheid. Die inzet is van de ChristenUnie/SGP niet nieuw. De thema’s ook niet. En toch blijft het nodig. Want de vrede en bloei van onze stad staan onder druk.  

 

Zorg voor hen die kwetsbaar zijn  

Deze coalitie dreigt in al haar sociale en groene ambities de dagelijkse realiteit van hulpbehoevende Hagenaars, Hagenezen en Scheveningers uit het oog te verliezen. De grootste pijn is dat dit zelfverklaarde radicaal groene en sociale college al het geld wat ze structureel anders wil inzetten, haalt uit het sociaal domein. 50 miljoen op bijstandsuitkeringen en bijna 25 miljoen op de Wmo.  

De basis daarvan zijn rooskleurige aannames en onjuiste ideeën over hoe de stad er op sociaal gebied voor staat en dat baart de ChristenUnie/SGP ernstige zorgen.  

Als de basis nou op orde was geweest, dan had de coalitie de ChristenUnie/SGP aan uw zijde gehad. Geld wat over is op iets wat al heel goed gaat kun je prima investeren in een socialer of groener Den Haag. Maar die basis is niet op orde, al jaren niet. Bovendien is de verwachting en zien we dat mensen langer thuis wonen en dat Den Haag vergrijst. Het is dus niet alleen vandaag, maar zeker ook morgen en overmorgen een slecht idee om te bezuinigen op ouderenzorg. Daarom een motie met collega’s Lesley Arp (SP), Richard De Mos (HvdH), Fatima Faïd (HSP) en Sebastian Kruis (PVV) met als dictum: 

spreekt uit dat verdere bezuinigingen op de Wmo onwenselijk zijn;   

en verzoekt het beoogd college toekomstige tekorten op de Wmo in de periode 2023 tot 2026 niet op te lossen met bezuinigingen binnen het begrotingsprogramma, maar te dekken uit de algemene middelen en gaat over tot de orde van de dag. 

Voorzitter, als er reserves zijn, en die zijn er, kan je die natuurlijk gebruiken. Maar mocht dat niet toereikend zijn, dan moet er wat de ChristenUnie/SGP betreft niet bezuinigd worden op de broodnodige voorzieningen voor onze ouderen, maar betalen we dat met algemene middelen.  

Ook op de BUIG, het geld wat we van het Rijk krijgen om de bijstand uit te keren, ziet de nieuwe coalitie ruimte om 10 miljoen euro weg te halen. De ChristenUnie/SGP wil waken dat we geen rooskleurige inschattingen maken en ziet graag verdere onderbouwing van de 10 miljoen euro die deze coalitie verwacht over te houden en wat de impact daarvan is op de rechtszaak. Daarom steunt de ChristenUnie/SGP het voorstel van de SP.

Zorgen voor hen die kwetsbaar zijn betekent ook duidelijkheid scheppen over prostitutie en wat de ChristenUnie/SGP betreft een einde aan raamprostitutie. Wat al een vage zinsnede was in het vorig akkoord, is nu nog veel vager geworden. Een gemiste kans wat de ChristenUnie/SGP betreft. 

Investeren in vrede en veiligheid 

Steek- en schietpartijen schrikken ons regelmatig op en er is te weinig capaciteit om kwetsbare branches en gebieden aan te pakken. Sommige wijken zuchten vanwege de vele overlast, onleefbare situatie en onveiligheid op straat. We moeten als stad investeren in vrede en veiligheid. De ChristenUnie/SGP is dan ook blij dat ten minste Rustenburg Oostbroek prioritair gebied wordt maar mist de concrete investeringen voor de lange termijn, want alleen prioritair gebied zijn en er eenmalig geld inpompen, dat is niet zaligmakend.  Langdurige inzet van de Bibobtoets, hard ingrijpen bij ondermijning en langdurige inzet en investeringen om de kwaliteit van woningen te verbeteren en meer handhaving. Het is naïef dat er niet meer geld daarin wordt geïnvesteerd.  

Ambities als we gaan de vergunningplicht voor winkels uitbreiden en we investeren in het Zorg- en Veiligheidshuis, zijn loze woorden zolang er geen extra geld naar toe gaat. Wapeninleveracties zijn goed, maar alleen gaan ze zeker het verschil niet maken voor een veiliger Den Haag. 

De ChristenUnie/SGP maakt zich daarom zorgen en steunt daarom het voorstel die collega de Mos eerder heeft ingediend om met investeringen te komen op veiligheid.

Een dienstbare overheid 

Tenslotte een dienstbare overheid. Een dienstbare overheid, een dienstbare gemeente, staat of valt met kundige ambtenaren. Die moet je koesteren, waarderen en niet wegbezuinigen. Zonder hen kunnen we niet de dienstbare gemeente zijn die we willen zijn. Daarom steekt het de ChristenUnie/SGP dat de taakstelling voor het ambtelijk apparaat die oploopt tot 9 miljoen in 2026 niet wordt genoemd in dit Haags Akkoord. Ondanks een structurele investering in de dienstverlening voor de klantcontactcentra, is er per saldo nog steeds een bezuiniging. Mijn fractie heeft daar zorgen over en ziet dan ook uit naar de concretisering van die taakstelling en de investeringen die gedaan gaan worden in de klantcontactcentra. En wellicht is dat een mooi moment om ook de term klant af te schaffen, aangezien we streven naar een dienstbare overheid die er is voor haar burgers.   

Voorzitter, voor deze coalitie is het een uitdaging om het vertrouwen van de burgers in alle wijken te herstellen. Dichtbij zijn als overheid, bewoners betrekken en meenemen in besluitvorming zijn dan ook essentieel. Tekentafelpolitiek, waarbij met een pennenstreep de vreugdevuren in Leyenburg en Laak worden gecanceld past daar niet bij. Vz, laat het geen voorbode zijn van hoe deze coalitie te werk gaat. Een zero-emissiezone kun je niet rücksichtslos invoeren zonder goed in kaart te brengen wat dat voor mensen en economie betekent. Het zou de nekslag kunnen zijn van de Scheveningse Haven, waar de raad en het college zich juist meermaals heeft uitgesproken vóór het belang en behoud van de haven voor onze stad. Ook hier, juist hier is een betrouwbare overheid een overheid die haar woorden na blijft komen. Helderheid over participatie en momenten van invloed zijn daarin cruciaal en terug durven komen op besluiten over termijnen. We hopen dat dit college kan laten zien dat deze overheid haar inwoners niet tegenwerkt, maar écht wil samenwerken en dat ook uitstraalt. 

Het Haags Akkoord begint met een uitgestoken hand naar ons als raad. Maar een dienstbare overheid is niet met zichzelf bezig, maar als eerste dienstbaar naar onze stad. De ChristenUnie/SGP hoopt dat iedereen vanuit die motivatie naar dit akkoord kijkt. Om het aan te scherpen waar dat nodig is, maar ook om onze stad mooier en beter te maken en dat de inhoud van onze debatten te laten zijn. Voor de bloei en vrede van onze stad. 

Aan de twee beoogde nieuwe wethouders in het bijzonder: jullie mogen, als jullie worden ingestemd, de mooiste stad ter wereld dienen. Daarbij heel veel succes: besef én geniet van dat voorrecht. 

De ChristenUnie/SGP neemt de uitgestoken hand aan en u kunt van ons verwachten wat u van ons altijd heeft gehoord: een christelijk-sociaal geluid, constructief waar dat kan en kritisch waar dat moet. We wensen jullie allemaal Gods zegen toe bij jullie belangrijke werk in dienst van onze stad en haar inwoners.''