Ieder mens is van waarde! Gaetan zijn bijdrage aan debat Haagse opvang nieuwkomers

Gaetan bij het COA
Gaetan Mbwete
Door Gaetan Mbwete op 9 februari 2024 om 12:58

Ieder mens is van waarde! Gaetan zijn bijdrage aan debat Haagse opvang nieuwkomers

Fractievertegenwoordiger Gaetan Mbwete heeft in het debat over de opvang van nieuwkomers in Den Haag gepleit voor menswaardige opvang, waarbij we oog hebben voor de buurt en mensen. Want ieder mens is van waarde! Lees hier zijn bijdrage. 

Ieder mens is van waarde. 

Voorzitter, ik begin mijn bijdrage met een toepasselijke passage uit de Bijbel: ’’Want ik had honger, en jullie gaven mij te eten. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op.'' As ChristenUnie/SGP staan we pal voor menswaardige en fatsoenlijke opvang voor hen die gevlucht en ontheemd zijn. Omdat we geloven dat ieder mens van waarde is. 

Daarom willen we een gastvrije stad zijn en ruimhartig mensen opvangen die van huis en haard gevlucht zijn. Maar dat betekent niet dat we de hele wereld op onze schouders kunnen nemen. We kunnen onze ogen niet sluiten voor de beperkingen waar we in Den Haag tegenaan lopen. De zorgen die het college adresseert omtrent het onderwijs, wachtlijsten in de zorg en druk op huisartsen ziet mijn fractie ook. De ChristenUnie/SGP vindt het dan ook van belang om het brede vraagstuk van de groei van de stad te bespreken op een later moment.  De ChristenUnie/SGP is blij dat het college zich inzet om voldoende plekken te realiseren voor de opvang van asielzoekers en statushouders en voor Oekraïners en we delen de uitgangspunten van menswaardige opvang en het liefst permanent, op- en afschaalbare kleinschalige opvang.  

Er is in onze stad op dit moment een chronisch tekort aan vaste opvangplekken, de opvang is met noodopvang of tijdelijke opvang in hotels. We maken ons daar zorgen om, in de eerste plaats vanwege het welzijn van mensen zelf. Tijdelijke plekken zijn minder goed ingericht, mensen hebben minder zeggenschap omdat ze zelf niet kunnen koken of geen fatsoenlijk sanitair hebben. Daarnaast is in algemene zin het constante verslepen van mensen door Nederland onwenselijk en slecht voor de gezondheid en het welzijn van mensen.  

Uit het onderzoek ‘Zorgen in tijden van Crisis’ van oa het Rode Kruis is gebleken dat de toegang tot- en kwaliteit van gezondheidszorg in de noodopvang zelfs ondermaats is. Wat gaat dit college doen om de gezondheidszorg en menswaardige opvang te verbeteren? Maar voorzitter, het allerbelangrijkste ontbreekt. D We kennen de opgave voor onze stad: waar blijft de concrete invulling? Betere toegang tot zorg, humane opvang en standaarden en vooral: kleinschalige opvang die langdurig is. 

Wat betekent de spreidingswet voor den Haag? 

Sinds vorige week hebben we de spreidingswet en dat betekent voor Den Haag een extra opgave, bovenop de ambities van het college. Het gaat in totaal om 2513 plekken, waarvan we er in november 2023 755 hadden gerealiseerd, gister werd het aantal van 920 genoemd. Kan voordat de werkbespreking is over de spreidingswet een update komen van de locaties en het aantal plekken? 

De commissaris van de Koning stelde zelf ook al: we hebben een heel dichtbevolkte provincie, en Den Haag is een van de meest dichtbevolkte delen. De spreidingswet houdt daar weinig rekening mee. Wat is de afstemming met de provincie over de gezamenlijke opgave voor de gehele provincie? En is daarover contact met buurgemeenten? Wat is in die lobby de Haagse inzet?  

Daarnaast is mijn fractie benieuwd in hoeverre de particuliere opvang van Oekraïners ook meetelt in de cijfers. Ik zie een doelstelling voor de opvang van Oekraïners, maar de particuliere opvang telt daarin niet mee, terwijl meer dan 2000 Oekraïners door mensen thuis worden opgevangen. We delen daarin de mening van het college dat ook particuliere opvang de druk op voorzieningen verhoogd, hoe staat het met de lobby om die cijfers mee te laten tellen? 

Maak werk van kleinschalige opvang, 

De ChristenUnie/SGP mist het concrete perspectief voor de kleinschalige opvang. We zijn als commissie op initiatief van de ChristenUnie/SGP en de SP op bezoek geweest bij Plan Einstein in Utrecht, kleinschalige asielopvang waar óók de buurt van profiteert. Beter voor draagvlak, menswaardiger en ook het toevoegen van voorzieningen in plaats van extra druk op voorzieningen. 

Die omslag naar kleinschalige opvang is hard nodig. Maar deze brief schetst alleen uitgangspunten, geen concrete stappen richting kleinschalige opvang. Dat soort plannen kosten tijd en planning, zijn we daarmee bezig in onze stad? Hoe staat het verder met de zoektocht naar reguliere plekken, en wat wordt er gedaan om kleinschalige opvang te faciliteren? Hoe staat het met het Doorbraakplan, welke voorbereidingen hebben we al getroffen nu de spreidingswet is ingegaan? Het is allemaal echt te vrijblijvend wat de ChristenUnie/SGP betreft.  

Al langer uitten wij onze zorgen over het gebrek aan spreiding van zorgdoelgroepen in onze stad, als daar ook de opvang van asielzoekers bovenop komt dan is er een risico dat dat nog verder scheefloopt. Is de wethouder van mening dat we de spreiding van asielzoekers zo moeten regelen dat het gros van de asielzoekers niet geplaatst moet worden in kwetsbare wijken? Daar waar al veel corporatiebezit is zou niet ook nog grootschalige asielopvang moeten komen wat de ChristenUnie/SGP betreft. In navolging van het landelijke amendement van de SP om ook naar draagkracht de spreidingswet uit te voeren willen we daar een ook een Haagse vertaling van. Hoe ziet de wethouder dit? 

en ga aan de slag! 

Het Rode Kruis vraagt in hun brief ruimte om particuliere initiatieven op te zetten. Faciliteert de gemeente deze vraag? Wat is de visie van het college op deze particuliere initiatieven voor opvang? In hoeverre kunnen partijen zoals het Rode Kruis ons als stad helpen bij die omslag? Haast is geboden. We moeten aan de slag! 

De buurt daarbij betrekken is cruciaal. Dat leert de recente geschiedenis op Scheveningen en in Kijkduin. Er was bij aanvang veel kritiek op een onzichtbaar stadsbestuur, na afloop waren mensen eigenlijk bijna allemaal tevreden. Wat zijn de geleerde lessen van het college over deze tijdelijke opvang? Wat ging er goed, in de communicatie en in de samenwerking met de buurt?  

Want voorzitter, er zit ook heel veel moois en veerkracht in onze samenleving. Mensen die helpen: die warme kleren brengen in Kijkduin, die chocoladeletters inzamelen en die steun betuigen. Ondernemers aan de Keizerstraat die het jammer vonden dat de opvang stopte. De particuliere opvang, waar maar liefst 2000 mensen zijn opgevangen, bewijst dat nogmaals. Er is veel Haagse kracht! Die Haagse kracht benutten we optimaal als we mensen ook sneller laten integreren. In het verleden heeft de ChristenUnie/SGP gepleit voor een waardig welkom met een initiatiefvoorstel. Inmiddels kunnen asielzoekers en zeker statushouders al aan werk worden geholpen. Die roep hoor ik ook vaak: mensen willen hun bijdrage aan de samenleving geven, laten we hen die mogelijkheid bieden. Wat kunnen we doen om de integratie, arbeids- en vrijwilligersparticipatie op de noodopvanglocaties te verbeteren? En kunnen we daarover ook voor de Oekraïners worden geïnformeerd?  Het COA werkt met de Regionale Opvang Locaties (ROL), waar kansrijke aanvragers voor asiel of statushouders al in de regio worden gehuisvest waar ze later zullen wonen. Hoe staat het college tegenover deze ROL locaties? Zien ze daarvoor ruimte in onze sta, en ligt daar al een vraag of verzoek van het COA? 

Tenslotte. De ChristenUnie/SGP staat pal voor de rechten van mensen die vluchten voor oorlog en geweld. We moeten af van noodopvang, en op naar kleinschalige, permanente op- en afschaalbare opvang. Die uitgangspunten delen we met het college en het COA. Het is nu tijd om van uitgangspunten op papier die omslag ook echt te maken. Het is nog veel en veel te vaag. Ga aan de slag, liever gisteren dan morgen!